AarhusAarhus

Aarhus
Stationshistorie:
Aahus Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 252 - 255 TRYK PЕ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE
Aarhus
Eckersbergsgade 9. Foto formentlig kort fшr den officielle indvielse.
Strandvejen 12. Foto midten af 1940'erne.
Kontor i Frederiks Allй 39. Pе billedet har Else Stii fеet fri. Foto 1945.
Stationen fik kort efter befrielsen leveret to Ford V8 ambulancer uden sideruder.

Stationen flytter og alarmbordet skal ogsе med. Redderen er Jess Jьrgensen. Foto 28. april 1945.
Entreprenшrarbejde ved et nybyggeri i Aarhus. Foto sommeren 1959. Adresse/art Еrstal/leder Telefon Шkonomisk ansvarlig Grшnnegade 42
Henvendelsessted 1932:
Albert Eduard Hansen 7801 Kшrsel udfшrt for ZR i regning 1933 - 23.3.1938:
Albert Eduard Hansen Tilkaldt via ZR Eckersbergsgade 9
Hovedkontor / Redningsstation 24.3.1938 - 31.3.1940:
Erik Tage Fabricius Rasmussen 8877 ZR Eckersbergsgade 9
Hovedkontor / Brand og -redningsstation 1.4.1940 - medio 1944:
Erik Tage Fabricius Rasmussen Eckersbergsgade 9
Hovedkontor / Brand- og redningsstation Medio 1944 - 23.1.1945:
Knud Valdemar Christensen (fung.) Eckersbergsgade 9
Hovedkontor / Brand- og redningsstation / Entreprenшrafdeling 24.1.1945 - 27.4.1945:
Ejler Andreas Schou Strandvejen 12
Hovedkontor / Brand- og redningsstation / Entreprenшrafdeling 28.4.1945 - 30.9.1948:
Ejler Andreas Schou Strandvejen 12
Hovedkontor / Brand- Redningsstation / Entreprenшrafdeling 1.10.1948 - 31.3.1949:
Knud Valdemar Christensen 28877 fra ca. 1952 Strandvejen 12
Hovedkontor / Redningsstation / Entreprenшrafdeling 1.4.1949 - 31.1.1959:
Knud Valdemar Christensen Ejendom ejet af ZR tinglyst 20. marts 1945 1.2.1959 - 31.12.1962:
Frode Olsen Adresse/art Еrstal/leder Telefon Шkonomisk ansvarlig Frederiks Allй 39, kld.
Kontor Ca. 1942 - 1945:
Vides ikke (Udeladt) ZR
Historie:
Erik Tage Fabricius Rasmussen var Hares svoger. Inden udnжvnelse til stationsleder i Aarhus, havde han vжret i Eskildstrup, for i 1934 at blive sendt til Kшbenhavn, i fшlge Wiboltts optegnelse som spion for Eskildstrup. Wiboltt mе senere have fеet tillid til ham, for 15. december 1934 blev han ansat under ham med stationerne i Kшbenhavn som ledelsesomrеde. 1936 blev han sendt til Odense for at indarbejde den nye station, og som kronen pе vжrket blev han i 1938 udnжvnt til driftsleder i Aarhus. 3. oktober 1940 kom han til skade under en brand i ejendommen Studsgade 9 / Nшrregade 41 i Aarhus hvor han pеdrog sig en hjernerystelse. Han kom sig tilsyneladende ikke, og ulykken gjorde ham sеledes reelt uskikket til at varetage ledelsen af stationen. Fra sommeren 1944 blev han sygemeldt og stationen henlе herefter uden ledelse, hvilket kulminerede 20. januar 1945 da to reddere, der havde kшrt en patient hjem, var blevet budt pе et par glas af patienten og herefter i spirituspеvirket tilstand kшrte ind i en helle og blev fundet sovende i vognen. Ejler Andreas Schou og Arvid Egeberg blev sendt til Aarhus, og deres rapport om forholdene beskriver stationen som vжrende kшrt fuldstжndig ned. Alarmbordet blev passet af en 15-еrig dreng, der var snavset og uordentligt overalt og vognparken var for flere vognes vedkommende nedslidt. Fabricius Rasmussen blev overdraget at organisere tegningsarbejdet i Jylland. Ogsе det mе han have forsшmt, for i januar 1946 meddeler Johannes Marcussen ham opsigelse med udlшbet af juni mеned samme еr. Schou overtog straks ved ankomsten ledelsen af stationen. Han var akkvisitшr og havde arbejdet sig op i ZR's salgsorganisation, og var sikkert dygtig til salg, men som stationsleder havde han problemer med at lede, og fra 1946 foreligger to breve fra det samlede personale i Aarhus, der truer med at gе, hvis ikke Schou fjernes. Hare mе have forstеet at berolige gemytterne, for hverken Schou eller personalet forlod stationen. Fra Schou foreligger et antal indberetninger om stationen, som tegner et meget godt billede af hverdagens problemer pе en stor station. Schou skrev bl.a. 12. november 1948 at der var for meget personale. Af 1780 dagarbejdstimer i en mеned var kun 606 udnyttet til kшrsel, og af 2728 nattimer var kun 606 udnyttet. Brandslukningen krжvede tre mand fast, hvilket ikke var rentabelt, sе Schou havde indskrжnket og satset pе, at indtraf en situation ZR ikke kunne klare, mеtte man tilkalde Aarhus Brandvжsen. Endnu var en sеdan situation dog ikke opstеet. Schou havde desuden til effektivisering sammenlagt vagten og kontoret, sе kontoret kunne passe telefonen. M.h.t. tegningsarbejdet skrev Schou, at nye provisionssatser, der havde gjort det muligt for reprжsentanterne at opretholde livet, havde bevirket, at tegningen var steget. Schou er dog i sine indberetninger generelt utilfreds med tegningsarbejdet, ligesom der var problemer med at fastholde den eksisterende portefшlje, hvilket han tilskrev korpsets dеrlige ry, jf. nedenfor. Schous breve tyder pе, at han havde regnet med at kunne overtage stationen i a Meta eller pе anden mеde. Af en eller anden grund skrev han til Louise Reinholdt Hansen herom, og da vi ved, at netop hun var modstander af at give stationerne fra sig шkonomisk, siger det nжsten sig selv, at Schou ikke fik sine шnsker igennem. Hvordan Schou forlod ZR vides ikke, men stationen blev efterladt i et ledelsesmжssigt vakum, idet kontormanden, fuldmжgtig Knud Valdemar Christensen (gen)udnжvntes til stationsleder. Fra 25. september 1958 foreligger fra Christensen, Jes Jьrgensen og K. Thomsen et forslag om, at Christensen skal have ansvaret for administrationen, Jьrgensen for kшrselen og Thomsen ansvaret for salg. Det vides ikke om denne model blev gennemfшrt, men det fungerede еbenbart ikke, for 1. februar 1959 udnжvntes overassistent Frode Olsen, Kшbenhavn, til stationsleder, og Jьrgensen blev i maj1959 sendt til Horsens som ny leder. I et foredrag holdt pе museet i 1996 har Frode Olsen om sin tid i Aarhus fortalt bl.a.: ....Da jeg kom til Aarhus, havde stationen i nogle еr ikke haft nogen egentlig stationsleder. K.V. Christensen, som jeg kendte sжrdeles godt fra min tid i Eskildstrup, havde ledelsen af kontoret, medens stationens praktiske drift var ledet af overassistent Jes Jьrgensen, som ved min ankomst flyttede til Horsens som stationsleder. Som jeg havde ventet, var der meget at tage fat pе, bеde driftsmжssigt og med hensyn til materiellet, hvor jeg havde sikret mig visse lшfter som betingelse for at tage derover. Herunder fik jeg stor stшtte af Jшrgen Pedersen, som var blevet udnжvnt til underdirektшr med Jylland som virkeomrеde. Han var yderst forstеende overfor de шnsker, vi fremkom med, og i det hele taget yderst behagelig at samarbejde med, og med den kolosale arbejdsindsats som han var almindeligt kendt for, mе en stor del af жren for, at det gik fremad i Aarhus, tillжgges ham. Falck i Aarhus fшlte sig jo meget stжrk og regnede ikke meget med konkurrence fra Zonen, og var vel som fшlge deraf ikke lige vellidt i alle kredse. Det lykkedes det i nogen grad at udnytte. Vi fik forholdsvist hurtigt flere kunder, ogsе blandt stшrre firmaer, ofte fшrst med entreprenшr-arbejde og derigennem ogsе som abonnenter. Hen ad vejen var det tydeligt, at Falck begyndte at mжrke konkurrencen, og at det ikke passede dem sжrligt godt. Forholdene i Aarhus var ogsе som skabt til at give problemer redningkorpsene imellem, isжr pе ambulanceomrеdet. Aarhus havde, som alle fra Jylland vel ved, to sygehuse, nemlig Aarhus Kommunehospital, hvor Falck havde kшrselen, og Aarhus Amtssygehus, hvor vi havde kшrselen. Nеr det gjalt ambulanceudrykninger, var der en gammel aftale om, at uanset om det var i Aarhus by eller ude i amtet, fik den, der kшrte patienten, betaling, medens forgжves kшrsel ikke medfшrte nogen betaling. Det skete jo af og til, at begge korps var rekvireret til samme ulykke, og i enkelte tilfжlde forekom det, at vores ambulance overhalede Falcks. Vi var forholdsvis godt kшrende med nyere amerikanske Ford'er, medens Falck fortrinsvis kшrte med deres store Volvo'er, dem der internt i Falck kaldtes damptromlerne. Hver gang det skete, anmeldte Falck os til politiet for det, de kaldte uforsvarlig kшrsel. Det skete ogsе adskillige gange, at Falck anmeldte os fordi vi kшrte med en blokvogn, som de mente var ulovlig. Det kom der nu aldrig noget ud af, politiet betragtede det еbenbart som det, det var, intern konkurrence korpsene imellem. Forholdene pе stationen pе Strandvejen havde jo aldrig vжret ideelle, og en ny station stod meget hшjt pе шnskesedlen. I og med at det store underskud som stationen i flere еr havde kшrt med, efterhеnden var vendt til et rimeligt overskud, lykkedes det, ikke mindst efter et ihжrdigt forarbejde af Jшrgen Pedersen, at fе direktionens tilladelse til at forsшge at finde en grund til en ny station, og ved gode venners hjжlp lykkedes at fе forkшbsret pе en grund umiddelbart ved Ringvejen. Da den 1. januar 1963 var passeret og sammenlжgningen effektiv, fik min karriere i Aarhus en brat afslutning. Jeg blev kaldt ned til Falckstationen pе Kystvejen til mшde med de to direktшrer, Anderson og Kastberg, som sad klar til at fortжlle mig, hvad de mente om mig. Jeg skal afholde mig fra at gengive deres ordvalg, selv om jeg tydeligt husker det. Det gik i hvert fald op for mig, at deres sympati ikke var sжrlig stor, det var i hvert fald tydeligt, at det var med stor fryd at de fortalte mig, at jeg var fyret med omgеende virkning. Jeg mеtte sе gе hjem og ringe til direktшr Wiboltt og fortжlle ham hvordan sagerne stod. Nжste formiddag blev der ringet fra Hotel Royal, om jeg ville komme derned, og der sad direktшr Straarup (fra Falck) og sе var jeg antaget igen. Hvis jeg havde insisteret, kunne jeg vжre blevet i Aarhus, men med bevidstheden om Aarhusdirektionens indstilling til mig, kunne jeg jo nok forudse visse vanskeligheder ved samarbejdet, sе jeg valgte at tage imod et af de andre tilbud, som jeg fik at vжlge imellem. Efter det fik jeg 25 еr i Falck, absolut gode еr med mange oplevelser og mange spжndende opgaver, men mine еr i Zonen vil altid stе for mig i et sжrligt lys.
Sжrlige opgaver/episoder m.v.:
I forbindelse med Aarhus-stationen bшr stationens rolle i forhold til besжttelsesmagten omtales. 23. juni 1943 var fшlgende annonce indrykket i Aarhuus Stiftstidende: Sabotagevagter. Til den af os i Samarbejde med den tyske Vжrnemagt oprettede Bevogtningstjeneste af Byggepladser m.m. sшges snarest et Antal dertil kvalificerede Folk. Henv. Eckersberggade 9. Zoneredningskorpset: 24. juni 1943 bragte ZR en stor annonce med dementi, der oplyste, at annoncen ikke var bestilt af ZR. Annoncen blev bakket op af Aarhuus Stiftstidende der bekrжftede, at annoncen var indtelefoneret af en mand, der foregav at vжre fra ZR, men at man ikke vidste hvem det var. Det blev endvidere oplyst, at der var indgivet politianmeldelse. 25. juni fulgte endnu en annonce fra ZR: Meddelelse til Zone-Redningskorpsets Abonnenter Da flere af vore Abonnenter har vжret saa elskvжrdige at gшre os opmжrksom paa, at FALCKS REDNINGSKORPS' REPRЖSENTANTER i deres Agitation anvender og sшger at overtegne vore Abonnenter paa Grundlag af den falske Annonce i "Aarhuus Stiftstidende" af 23.-6. d. A. vedr. "Sabotagevagter", anmoder vi vore жrede Abonnenter, eller andre om venligst at meddele os, om de er vidende om, andre skulde have vжret udsat for samme. Enhver Henvendelse vil blive behandlet med Diskretion og vor hjerteligste Tak. Жrbшdigst ZONE-REDNINGSKORPSET...26. juni 1943 indrykkede ZR annoncer, hvor man udlovede en dusшr pе kr. 500 til den der kunne opklare, hvem der havde indtelefoneret annoncen. Sagen var nemlig, at ZR havde forbindelse med tyskerne i Aarhus. FRIT DANMARKS Lokalafdeling for Aarhus og Omegn skrev i "Budstikken maj mеned 1947 bl.a.: ZONE-REDNINGSKORPSET I SШGELYSET: Naar vi her i Bladet шnsker at tage Zone-Redningskorpsets Forhold under besжttelsen op til Behandling er det fordi Offentligheden har krav paa Oplysning om, i hvor hшj Grad Zonens Aarhus Afdeling gik i Samarbejde med Tyskerne. Vor vigtigste Begrundelse er dog den, at vi skylder Offentligheden at oplyse at Zonens Hovedledelse efter vor Mening har et meget stort Medansvar for de hшjst uheldige Forhold her i Byen, og at den ikke kan redde Situationen ved at henvise til at man har foretaget en "Udrensning", idet man i 1944 afskedigede Driftslederen, Fabricius-Rasmussen. Om Direktшrerne Hare og Wiboltt kan undgaa et juridisk Ansvar, skal vi lade vжre usagt...... Vi skal imidlertid prшve at sprede Taagen saa meget, at Zonens Ledelse ikke kan unddrage sig det moralske Medansvar. Vi skal indledningsvis slaa fast, at "Udrensningen" i Zone-Redningskorpset skete, efter at Hovedledelsen i aarevis havde modtaget store Summer af de Penge, Aarhus-Afdelingen indtjente ved Vagttjeneste for Tyskerne og Tyskerfirmaer.... Lederen af Zonens Aarhusafdeling ved Krigens Begyndelse, E.T. Fabricius Rasmussen, nжrede venskabelige Fшlelser for vore Beskyttere. Han blev medlem af DNSAP d. 15. Jan. 1941, og han omgikkes gerne tyske Officerer, bl.a. den tyske Havnekaptajn Magnus. Den selskabelige Omgang med sidstnжvnte har sikkert vжret medvirkende til, at Zoneredningskorpset kunde gribe den indbringende Chance med at stille Sabotagevagter til Disposition til Bevogtning af tyske Skibe o.l. Man fandt det dog snart opportunt at udskille Vagtkorpset, saa det formelt ikke sorterede under Zonen. Kontrakter o.l. blev derfor oprettet til assistent Svend Pedersen (DNSAP 25-1-41) Naar Zonens Akkvisitшrer kom ud for Vanskeligheder ved Abonnements-tegning o.l. hos vrangvillige og uforstaaende Mennesker, kunde de altsaa skyde alt i Skoene paa de to Nazister. Det mжrkelige var blot at Vagtmandskabet alle var i Zoneredningskorpsets Uniformer. Da Antallet af Vagtmжnd stadig steg maatte man kшbe aflagte Politiuniformer og paasy Zonens Knapper og andre ydre Tegn paa Vжrdigheden.... Vagttjenesten begyndte paa Motorskibet "Panther"" i 1941. Her varede den ca. Ѕ Aar. Derefter stillede man Vagt endnu Ѕ Aar paa M/S "Helios" og M/S "Hestian" og desuden Ѕ Aar paa et Logiskib. For den tyske Krigsmarine gik man Vagt paa alle Skibe, der lastede Krigsmateriel til Norge eller Tyskland fra 10 m. kajen. Der stilledes ogsaa Vagt paa "Monte Rosa", naar den var i Havn. Korpset bistod Krigsmarinen med Aflжsning af Torpedoer og transporterede dem ind i Jydsk Andels Foderstoflager, der var beslaglagt til dette Formaal. Vagttjenesten udvidedes til ogsaa at omfatte Vжrnemagtens Byggepladser o.l. Der blev udfшrt Vagttjeneste i Gennemgangslejren ved Marselis Boulevard, ved Tшndergades Kaserne, de nye Bygninger ved Vester Allй's kaserne o.s.v...... Et Kapitel for sig selv er det tyske Brandvжsen, som Fabricius og Konsorter uddannede her i Byen. De uddannede tyske Marine-soldater til at udfшre brandtjeneste. Nogle af dem fandt Jobbet saa interessant, at de udviklede sig til rene Landkrabber og kom til at hшre med til det faste Inventar paa den tyske Brandstation ved Havnen. Hver Gang, der var Luftalarm stillede her i Zoneuniform nogle folk fra Vagtkorpset for at vжre parat til Deltagelse ved Slukning af Brand paa tyske Skibe, Depoter o.l............ De Opgaver, der paahviler et Redningskorps, er i saa stor Udstrжkning humanitжrt Hjжlpearbejde, at der maa bestaa et sжrlig intimt Tillidsforhold mellem Korpset og Befolkningen. Der skal gшres en Smule Oprydningsarbejde, inden dette bliver Tilfжldet med Zoneredningskorpset. Artiklen blev i uddrag bragt pе forsiden af Information 7. juni 1947 hvor Hare fik lov at udtale sig: Information har forelagt Artiklen for Direktшr Hare, der bekrжfter, at Zone-Redningskorpset paatog sig den omtalte Vagttjeneste efter Anmodning af en Speditшr, der i Parentes bemжrket er tiltalt som Stor-Vжrnemager. Vagtkorpset blev oprettet i Forstaaelse med Fagforbundene, og Zone-Redningskorpset udvidede udelukkende sit Virkefelt for at give Beskжftigelse til Arbejdslшse, der maaske ellers vilde rejse til Tyskland (!). Vagtmжndene skulde kun udfшre Samaritertjeneste overfor Havnearbejdere, der kom til Skade under lastningen. De var dog ogsaa udstyret med Ildslukningsmateriel. Direktшr Hare havde ikke nшjere Kendskab til Vagtmжndenes Virke, men han mente ikke, at Zone-Redningskorpset tjente mere end 50.000 Kr. paa den Historie... Direktшren kendte ikke noget til, at Vagtmжndene havde Gummiknipler... Sagen blev behandlet i ZR's bestyrelsesmшde 13. juni 1947. Hare kunne oplyse, at politiet havde undersшgt Fabricius Rasmussens forhold, og at Politimesteren i februar 1946 havde meddelt, at Rigsadvokaten havde henlagt sagen. Fabricius Rasmussen selv havde 1. september 1945 udfжrdiget en redegшrelse om sagen, bl.a. indeholdende afskrift af et brev som fagforeningen i 1943 havde sendt ZR og hvori det udtaltes, at fagforeningen var interesseret i vagttjenesten. Vagttjenesten var ophшrt i midten af august 1943 under pеskud af, at de der udfшrte den havde nжgtet at arbejde mere. Bestyrelsen enedes bl.a. om at udsende en meddelelse til ZR's medarbejdere. Et udkast hertil foreligger i museets arkiv: Hermed fremsendes et kort Resume af den Redegшrelse, vor tidligere Stationsleder i Aarhus i sin Tid har givet Myndighederne angaaende de nu i en Del af Pressen omtalte Forhold i Aarhus under Besжttelsen. Redegшrelsen medfшrte jo, at Sagen af Rigsadvokaten blot blev henlagt. Vi har ment det rigtigst, at Korpsets Medarbejdere paa denne Maade var orienteret. Bestyrelsen vil gerne fastslaa, at de Angreb, der har vжret rettet mod Korpset i Relation til en enkelt Stationsleder, intet har med Korpset som Helhed at gшre, og det er Bestyrelsens Opfattelse, at Angreb paa den Stationsleder paa virkningsfuld Maade er imшdegaaet af ham selv. Bestyrelsen шnsker derhos at udtale sin Glжde over, at det trods Vanskeligheder er lykkedes at fшre Korpset gennem Besжttelsestiden og undgaa tysk Indblanding, og at det lykkedes paa en saadan Maade, at Materiel og Mandskab i stшrst mulige Udstrжkning har kunnet yde illegalt Arbejde. Bestyrelsen benytter Lejligheden til at udtale sin Anerkendelse over for alle de Funktionжrer, der ofte under meget vanskelige Forhold og under Livsfare har ydet deres betydningsfulde Indsats paa mange forskellige Maader - bl. a. ved Hjжlp til Jшder, allierede Flyvere, Tranport af Vaaben og illegale Personer o.s.v. Afslutningsvis kan oplyses, at ZR's stationsregnskab for Aarhus 1943 viste en indtжgt fra vжrnemagten kr. 121.617,48 mens udgifterne var kr. 83.992,93. Der er ikke bogfшrt indtжgter i 1944.
Efter sammenlжgningen:
Stationen husede Falck-Zonens entreprenшrafdeling til 1967, hvor den nye station pе Trinsшvej 4 blev taget i brug. Solgt af Falck-Zonen ved skшde tinglyst 10. juni 1967. Ejendommen er i dag opdelt i ejerlejligheder som bжrer navnet "Zonegеrdens Ejerforening" og et ZR-mжrke stшbt ind i muren er af ejerforeningen i 1984 overdraget til museet, sеledes at hvis det en dag skal fjernes, skal det overdrages til museet. Frode Olsen blev udnжvnt til stationsleder i Birkerшd. Leder af ZR's kontor fuldmжgtig Knud Valdemar Christensen fortsatte som fuldmжgtig i Falcks rapportafdeling til sin pensionering formentlig i januar 1979. Vagtmester Jens Arne Iversen blev 1. juli 1978 udnжvnt til afdelingsleder for Akkvisitionsafdelingen pе Falck-Gеrden, hvilket han var til sin pensionering 31. december 1982. Den i teksten nжvnte K. Thomsen var fratrеdt inden sammenlжgningen. Han var initiativtager til og direktшr for REKO, der stiftedes efter sammenlжgningen som konkurrent til Falck-Zonen.
Assistancestatistik: Еr 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Antal 4618 5916 7383 10.406 11.851 10.798 10.316 9484 9531 8674 8304 Еr 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Antal 8508 9339 9817 9621 8879 9571 11.058 12.174 12.817 12.307 13.319
Effekter pе museet fra stationen:
Entreprenшrmateriel bl.a. ruller og kasser til trappetransport af tunge genstande m.v.
Vognpark 1962: Ambulance Vognnr Kranvogn Vognnr Andet Vognnr Mercedes 1952 643 Bugservg. Ford V8 1947 549 Katastrofevg. Ford V8 1947 709 Mercedes 1959 730 International 1958 642 Dyreamb. Ford Thames 1959 696 Ford Customline 1960 767 Thames Trader 1961 793 Pumpe D.K.W. 353 Mercedes 1961 804 Pumpe Pegson 1959 691 Varevogn Motorcykel B.M.V. 1951 394 Personvogn Ford Thames 1954 498 Knallert Starut 1958 734 Volvo 1955 532 Morris 1958 647 Morris 1958 671 Ford Thames 1961 807 Folkevogn 1960 839 Ford Thames 1962 885

Siden er oprettet med stшtte fra:
Kulturnet Vestsjжlland under Vestsjжllands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjжlp til Aarhus Stifttidende

MUSEET PЕTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PЕ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PЕ SIDEN MЕ KUN MANGFOLDIGGШRES EFTER AFTALE MED MUSEET
MATERIALET HER PЕ SIDEN KAN KRЖVE FORHЕNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE
YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE


Mere materiale fra Aarhus

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk

_______________________________________________________________________
Materialet pе siden mе kun anvendes efter indhentet tilladelse

Avisomtalte hжndelser hvor ZONEN har ydet assistance
Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :
Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvжsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Fжrdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tшnder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvжsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)
Afslutning af et gade- gеrd- eller vejnavn kan vжre anfшrt sеledes :
...g. = ...gade
...gd. = ...gеrd
...v. = ...vej
Nжsten alle anfшrte stednavne kan findes i et eller flere af fшlgende landkort pе internettet :
Danmarks Miljшportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se pе kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort
Stednavne med: Е, е i listerne, kan vжre anfшrt med: Aa, aa i de nжvnte landkort.
Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens lшb жndret stavemеde eller har skiftet navn. Sеdanne lokaliteter er anfшrt med nuvжrende (2014) stavemеde/navn.
De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.
Anfшrt dato i listerne er datoen, hvor hжndelsen er avisomtalt og er derfor sjжldent den egentlige hжndelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hжndelsesdatoer (blot for at fе indsigt i udrykningerne i jul og nytеr).
Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hжndelsesdatoer.
nov 2014 DATO INDSATSSTED m.v. DIVERSE OPLYSNINGER 23 12 1938 Trige ved kirken Fuh, 3 kvжstet i bil 04 04 1939 Marstrandsgade Fuh, dreng kшrt ned af mc 24 04 Hшrning, Adslev Gеrd nedbrжndt, lynnedslag 24 04 Еrhus-egnen, storm over... Mange stormskadeassistancer 19 05 Еrhus ZOO 2-еrig pige bidt af isbjшrn 05 06 Mundelstrup Fuh, cyklist fundet bevidstlшs pе vejen 18 06 Femmшller Badehotel Strшmmen gik = dans i ZR-katastrofebelysning 20 06 Harald Jensens Plads Fuh, passager kvжstet 06 07 Fredensgade - Sшnder Allй Fuh, mc mod lastbil 16 07 Slusebroen Fuh, cyklist mod varebil 23 07 Falstersgade 18 Vareautomat vжltet ned over lille pige 24 07 Hшegh-Guldbergsgade Fuh, 7-еrig vжltet med cykel 26 07 Еrhus Landevej Fuh, kvinde vжltet med cykel 29 07 Rшnde, alvorligt Fuh Bil mod rutebil, ildlшs, 5 kvжstede 1 # 09 08 Bruunsgade Fuh, mc vжltet 28 08 Rostved Dyreredning 30 08 Show pе Еrhus Stadion Showet blev oplyst af ZR 07 10 Еrhus Lystbеdehavn Gave fra ZR: 1 redningsrulle 08 10 Vestergade 6 B Sprжngt vandrшr 27 11 Еrhus-egnen Oversvшmmede kжldre 27 11 Skшdshovedgеrd Tag blжste af udlжnge 11 01 1940 Absalonsgade 17 Fuh, 2 heste med vogn gennem butiksrude 17 01 Sшndergade 30 Sprжngt vandrшr 24 01 Falstersgade 37 Arb, finger i rundsav 29 01 Bering Fuh, bil i grшften 03 02 Skеde, ingen vand i hanerne ZR bragte vand ud i dunke 03 02 Havnen + Еrhusbugten Brшd ud til de mange forfrosne fugle 07 02 Havnen, Шstmolen Fastfrosset svane, der alligevel ikke var fastfrosset 15 02 Vitved Skov Arb, fik fжldet trж ned over sig 04 03 Horsens Fjord ved Alrш Isbеd gennem isen, 3 overlevede 1 # 05 03 Еrhus-egnen Mange stormskadeassistancer 16 03 Sankt Paulsgade 40 A Lille dreng slugte en korkprop 09 05 Eckersbergsgade Arb, 2 mand fik flydende asfalt i шjnene 05 06 Hasselager Olm tyr kvжstede gеrdejer 05 06 Sjette Frederiks Kro 8-еrig faldt ned ad trappe 05 06 Skovgеrdsgade Fuh, 15-еrig vжltet med cykel 21 06 Dynkarken 6-еrig dreng fladt i еen og blev redet op 23 06 Hotel Phшnix Fik koteletben galt i halsen 26 06 Еbyhшj, Bшgelundsvej 20 Ildlшs i kжlder 29 06 Еbyhшj 2-еrig dreng, sygdom 11 07 Skanderborg Landevej Fuh, cyklist vжltet 11 07 Kшbkesgade 5-еrig dreng faldet 11 07 Skanderborg Landevej Fuh, nr. 2 cyklist vжltet 02 08 Assensgade 5 Ild i svejseapparat, fare for eksplosion ZR + Bv 21 08 Vejlby, Holmsminde Ejendommen nedbrжndt ZR + BV 22 08 Еrhus, Spanien Hest dшd af skrжk ved lyden af lokomotiv 30 08 Brabrand, Lyngbygеrd 17 vilde kvier skabte kaos, men blev indfanget 06 09 H.C. Andersensvej 34 4-еrig reddet fra at drukne 16 09 Еrhus Savvжrk Arb, faldt 10 meter ned 21 09 Silkeborgvej Fuh, cyklist mod bil 21 09 Еrhus-egnen Skybrud = mange pumpeassistancer 24 09 Hшver Dyreredning 04 10 Studsgade 29 Storbrand ZR + Bv 09 10 Nшrregade Fuh, 12-еrig pige vжltet med cykel 10 10 Gjellerup Stanget af olm tyr 11 10 Еrhus havn 2 brшdre (sшfolk) faldt i havnen, begge ## 14 10 Marselis Boulevard 96 77-еrig faldt ud fra 3. sal, meget alvorlig kvжstet 15 10 Otto Sverdrups Vej 9 2-еrig reddet op fra havebassin 24 10 Шster Kystvжrnsvej Dyreredning 30 12 En sш ved "Friheden" Hund faldt gennem en vеge og blev reddet 05 03 1941 Hшrning Arb, ulykke med bеndsav 04 04 Frederiksgade 50 Fuh, fodgжnger ramt af bil 04 04 Vester Allй Fuh, kvinde blev kvжstet i en trambus 05 04 Tousvej 1. sal pе villa nedbrжndt, barns leg med ild 07 04 Еrhus Zoo 8 bavianer undslap, men blev alle indfanget 19 04 Еby Naturbrand, 1Ѕ tшnde land afsvedet 31 05 Еby Jernstшberi Mindre ildlшs 03 06 Еrhus, i pinsen Mange nшgletab = mange opdirkninger ved ZR 09 06 Ved Hotel Regina 11-еrig dreng faldet 24 06 Hasle 2 vilde kvier fanget med net og lasso 25 06 Еbyhшj Skole Elev fik hedeslag 25 06 Hшjbjerg Lille pige faldt og skar sig voldsomt 28 06 Risskov 2-еrig dreng forsvundet 28 06 Еrhusbugten Kajakroer kжntret, reddet af Ass, Schrшder ZR 30 06 Еrhusbugten Den 2-еrige dreng (28 06) fundet druknet ved Varna 01 07 Еbyhшj Arb, mistede 1 finger i maskine 01 07 Grшnnegade 50 Arb, blev ramt af startsving i hovedet 10 07 Еboulevarden Fuh, lшbskkшrsel, 2 heste + vogn forulykkede 16 07 Tangkrogen Frygt for mulig drukneulykke, pgl. fundet pе land 17 07 Hedemannsgade 11-еrig pige tilskade under leg 18 07 Еrhusbugten 2-mandskajak kжntret, begge svшmmede i land 22 07 Еbyhшj, Еrhus Jernstшberi Ildlшs i bygning 10 08 Th. Nielsensgade Gik pе hжnder og skar sig pе glasskеr 20 08 Еbyhшj Stor katastrofeшvelse d. 24 08 25 08 Kongsvang Fuh, cyklist vжltet 25 08 Еrhus lagtehus Arb, fik kniv i hеnden 01 09 Klostergade 10 Fuh, beruset cyklist kшrte ind i butiksrude 29 09 Sydhavnen, 10 meterkajen Mand faldt i havnen, blev fundet efter 1 time, uskadt 06 10 Sydhavnen Dyreredning, 3 kшer faldt i havnebassinet 13 10 M.P. Bruuns Gade, broen Fuh, cyklist vжltet og klemt under sporvogn 15 10 Еrhus havn Person faldet i havebassinet 15 10 Marstrandsgade Fuh, cyklist mod cyklist 20 10 Skovvejen 34 Storm шdelagde husets skorsten 30 10 Sydhavnen Arb, sprжngt bor ramte og knuste et шje 22 11 Vestergade Faldt i mшrket 25 11 Ole Rшmersgade Fuh, 82-еrig kvinde pеkшrt af bil 29 11 Pе et skib i havnen Arb, maler faldt ned fra stillads 31 12 Еrhus Е ved Cers-broen Sшgning efter skrжllede cykler 05 01 1942 Banegеrdsgade 19 Slagsmеl i budcentral mellem 2 kortspillere 05 01 Amaliegade, Folkets Hus Kvinde faldt pе dansegulvet 07 01 Nшrreport 12 ZR mеtte dirke sig ind til syg mand 14 01 Thorsager Ildlшs i generatortrж i varmeovn 23 01 Еrhus havn Forgiftet ombord pе sandpumperen Agnete 27 01 Vejlby, Solvang Mindre tagbrand i stuehuset 30 01 Skеde, Saralystgеrd Staldlжnge nedbrжndt, еrsag: vandrшrsoptшning 02 02 Еrhus Hund sad fast under keglebane efter katte-jagt 02 02 Ingerslevs Boulevard Dyreredning 28 03 Sindssygehospitalet Risskov Prшvealarmering og brandшvelse udfшrt 30 03 Еlykkevej 29 14-еrig dreng kulilteforgiftet i baderum 01 04 Еbyhшj, Holbergsvej 7 Ildlшs i villa 11 04 Banegеrdshallen Person faldt dшd om # 11 04 Еrhus-egnen Tшbrud = mange forgiftede brшnde, der skal tшmmes 25 04 Restaurant Mejlborg Grosserer fra Gentofte faldt om # 25 04 Immervad Fuh, dreng kшrt over af hestevogn 11 05 Еrhus Kvinde fшdte i ambulancen pе vej til fшdeklinik 12 05 Еrhus Nordhavn Arb, fik glшdende nitte i шjet 21 05 Еby Dyreredning 23 05 Nшrregade 62-еrig kvinde faldt dшd om pе fortovet # 06 06 Risskov, Humlevej Lille pige slugte en hеrnеl 08 06 Vestre Skovvej, kolonihaver Kvinde faldt om, sygdom 20 06 Silkeborgvej - Viborgvej Fuh, kvinde vжltet med cykel 20 06 Solbjerg, Astrup Mose Dyreredning 20 06 Mшnsgade 20 Faldt pе rappe 27 06 Еbyhшj, Kеlundsvej Ildlшs i Juhls Mшbelfabrik 30 06 Vester Allй Fuh, cyklist vжltet med ladcykel 04 07 Vesterbro Mшlle 5 (?) Lille dreng fik jernstang i hovedet under leg 04 07 Еbyhшj, Thorsvej 31 Ildlшs i snedkervжrksted 04 07 Vestre Skovvej 14 Skorstensild 06 07 Ryesgade 28 Kvinde nжr indebrжndt i elevator 06 07 Favrskov Arb, trж vжltede ned over person 09 07 Еrhus-egnen Mange vandskader efter tordenbyge 18 07 Еrhus Elektricitetvжrk Arb, kvжstede hovedet i 24 m's hшjde 22 07 Hшrslev Dyreredning 23 07 Tingskoven Fuh, 17-еrig pige vжltet med cyklen 23 07 Bruuns broen Fuh, cyklist ud foran sporvogn 19 08 Mеrslet Arb, sparket af hest 30 08 Frederiksgade 75-77 Arb, kom i klemme mellem hestevogn og en mur 18 09 Еrhus Е ved Dynkarken 5-еrig dreng fundet druknet # 02 10 Vester Allй Fuh, cyklist pеkшrt af lillebil 05 10 Mejlgade Fuh, fodgжnger pеkшrt af cyklist 09 10 Skjoldelev, Mшldal Dyreredning 13 10 Fredensgеrdsvej Fuh, mc pеkшrte hestevogn 24 10 Moesgеrd Arb, arbejder ramt af kran 03 11 Rathlousdal Allй Fuh, cyklist ramt af pеhжngsvogn 05 11 Еrhus Havn Arb, blev ramt af jernplade i bunden af skib 12 11 Thyrasgade Arb, 2 arbejdere styrtet ned fra skrжnt 24 11 Еrhus-egnen Kraftig haglbyge forеrsagede mange uheld 03 12 Sшndre Ringgade 61 2-еrig pige faldt ned fra stueetagen 07 12 Vesterbrogade 12, baghuset Kvinde omkom af udstrшmmende gas # 16 12 Dalgas Avenue Beruser tabte sit gebis i wc-kummen 18 12 Vejlby, Smedegade 4 Varmedunk eksploderede, kvinde svжrt skoldet 27 12 Elling, juleaften 18-еrig dreng faldt ned fra en vogn i laden 27 12 Ved Шrnereden Rytterske faldt af hesten 28 12 Holme Stationsvej Жldre mand sank sammen # 28 12 Sydhavnen Arb. greb fat i strшmfшrende elledning 02 01 1943 Lucas-kirken Kvinde faldt pе kirketrappen 11 01 Еrhus Teater Sygdom 11 01 Еbyhшj, Bakkeallй 4 Ildlшs i tovvжrk i kжlderen 11 01 Skovgеrdsgade 6 2 smеpiger fik шjendrеner i stedet for levertran 12 01 Vejlby Landbrugsskole Voldsom ildlшs i elevbygning 20 01 Regina-krydset Fuh, cyklist besvimede efter tandlжgebesшg 20 01 Marstrandsgade Lastbil kilede sig fast i port 20 01 Еrhus-egnen Meget tжt tеge = mange kшrselsassistancer 24 01 Еrhus havn Siden 12 01: personeftersшgning, ej fundet 30 01 Slusebroen Fuh, fodgжnger pеkшrt af cyklist 30 01 Еrhus havn Arb, 2 fyrbшdere kulilteforgiftet 02 02 Nattergalevej Fuh, cyklist vжltet 05 02 Hшjbjerg, grшntsagstшrreri Ildlшs i fabrik ZR + Bv 05 02 De Mezas Vej 8 bшrn "berusede" efter difterivaccination 06 02 ZR Еrhus Bombe-forsager-patrulje oprettet 07 02 Еrhus-egnen Storm = mange stormskader 20 02 Hasselager ved mшllen Fuh, cyklist vжltet grundet vindstшd 22 02 Vejlby Alderdomshjem Voldsom skorstensild 27 02 Grшnnegade 8 Mand bidt af hund 03 03 Еrhus Savvжrk Arb, sav snittede pulsеre over 06 03 Frederiksallй Fuh = falsk alarm 12 03 Store Torv Fuh, fodgжnger pеkшrt af bil, der forsvandt 17 04 Rosenkrantzgade 16 Arb, fik hеnd i rundsav 27 04 Еrhus Bugten 3 drenge kжntret med kragejolle 30 04 Еrhus havn, svejseri Arb, fik startsving i hovedet 07 05 Eckersbergsgade 29 Kvinde faldt pе trappe 10 05 Blegdammen 5 Drak loddevand ved en fejl 13 05 Holme, gеrden: Bakkely Gеrden nedbrжndt, bшrns leg med ild 18 05 Еboulevarden Ildlшs i tjжregryde ZR + Bv 21 05 Еrhus havn Arb, fik sten i hovedet under losning 22 05 Шrumsgade 14 1-еrig dreng alvorligt skoldet 30 05 Sшndergade, Richards Bar Arb, fik finger i pеlжgsmaskine 04 06 Mеrslet, Obstrupgеrd Dyreredning 11 06 Moesgеrd Strand Fuh, 10-еrig dreng vжltet pе cykel 23 06 De Mezas Vej ved nr. 24 Fuh, kvinde gik ud foran sporvogn # 03 07 Ved Еrhus Museum Rasende Sct. Bernhardshund indfanget 05 07 Fшlle - Rшnde Fuh, cyklist vжltet 08 07 Еbyhшj, Frichs Fabrikker Ildlшs = falsk alarm 08 07 Klosterport - Klostertorv Fuh, cyklist ramt af mжlkebil 09 07 Hшrhaven Ung pige styrtet med hesten 13 07 Tranbjerg, Ingerslev Mark 3-lжnget ejendom nedbrжndt 18 07 Bering Trж truede med at vжlte ind over hus 19 07 Sjжllandsgade 87, 2.sal 1 Ѕ еrig dreng faldt ud fra 2. sal 05 08 Nшrrebrogade 21 Arb, huggede sig i hеnden med шkse 05 08 Nordhavnen Arb, fik jernkжde over den ene fod 05 08 Max Mьllersgade 2 C Lille pige skar sig i armen under leg 05 08 Guldbergsgade 39 Kvinde fik tung reol i hovedet 10 08 Willemoesgade 2 Lille pige forbrжndt under leg med sprit 21 08 Folkets Hus Teatertжppe ramte 2 bшrn i hovedet 22 08 Balle Arb, fik en hеnd i tжrskevжrket 23 08 Vжddelшbsbanen Sygdom, hedeslag 01 09 Hotel Regina Arb, vжltede en kande kaffe ned over sig 04 09 Risskov, Rolighedsvej Ildlшs i lagerkжlder 08 09 Vestergade - Grшnnegade Fuh, 2 lastbiler kшrte sammen 13 09 Ormslev Dyreredning 13 09 Vester Allй Mand faldt dшd om, sygdom 13 09 ZR-Еrhus Dreng, skеret sig pе rude, henvendte sig hos ZR 13 09 Studsgade 1Ѕ - еrig dreng skar sig pе kniv 15 09 Gammel Harlev Dyreredning 17 09 Vejlby, gamle Egе Dyreredning 20 09 Еbyhшj; Bragesvej 20 Trжskur nedbrжndt 04 10 Risskov Faldt ned fa stige 04 10 Gjellerup Arb, faldt ned fra halvtag 05 10 Guldsmedegade Fuh, dreng vжltet med cykel 06 10 Norsgade 29 Pжreplukning = faldt ned fra trжet 07 10 Helgenжsgade 6 6-еrig pige skar sig pе en kniv 09 10 Еbyhшj, Silkeborgvej Fuh, cyklist vжltet 12 10 Risskov, Enebжrvej Ild i lufttшrringsvaskeriet 13 10 Frederiks Allй Fuh, cyklist vжltet 15 10 Langelandsgade 25 Lille dreng faldt ned fra stol = flжnge i nakken 18 10 Еbyhшj, Ydunsvej Kakkelovn afgav rшg i hele huset 19 10 Frederiks Allй Fuh, cyklist vжltet 19 10 Vester Allй Fuh, kvinde pеkшrt af cyklist i fodgжngerfelt 25 10 Vennelystparkens sш Aggressiv hund jaget vжk af svane 25 10 Eskes Selskabslokaler Arb, fik kogende suppe ned over sig 25 10 Frederiksgade Fuh, cyklist vжltet 26 10 Еbyhшj, Heibergsvej 47 Arb, fik en hеnd i saven 26 10 Guldsmedegade Fuh, fodgжnger ramt af bil 26 10 Saralyst, Lysengеrd Ildlшs i lade 28 10 Restaurant Valencia Gжst gled pе trappe 29 10 Hшjbjerg, Grumstolsvej Ildlшs i tшmrervжrksted 02 11 Еbyhшj, Hermodsvej 8 Ildlшs i havehus 03 11 Еbyhшj, kommunebiblioteket Skorstensild 03 11 Langenжs Dreng pеkшrt af tipvogn under leg 10 11 Chr. Winthersvej Fuh, fodgжnger pеkшrt af cyklist 10 11 Еrhus, Sonnesgade Arb, blev kulilteforgiftet af gengasvogn 18 11 Jжgergеrdsgade Fuh, cyklist mod holdende lastbil 18 11 Frederiks Allй 83 Sygdom 19 11 Banegеrdsgade Sygdom 19 11 Шstergade - Frederiksgade Hеrdt kvжstet mand fundet = falsk alarm 23 11 Schleppegrellsgade 21 Lille dreng skoldet i ansigtet 27 11 Skanderborgvej Fuh, cyklende dreng holdt fast i lastbil og vжltede 01 12 Risskov, Rosenvej Skorstensild 14 12 Sjжllandsgade 43 6-еrig dreng faldt pе glidebane 14 12 Еrhus-egnen Glatfшre = mange assistancer til kшretшjer 15 12 Ringgadebroen Fuh, cyklist vжltet, sygdom # 24 12 Odensegade 26 Finger snittet sammen med rшdkеlen 27 12 Marselisborg Allй 23 3 personer tжt pе gasforgiftning ved madlavning 30 12 Lisbjerg Dyreredning 03 01 1944 Munkegade Fuh, 10-еrig dreng pеkшrt af lшbsk cyklist 05 01 Fortevej Fuh, dreng pеkшrt af bil 08 01 Еbyhшj, Chr.Winthersvej 62 Ild i gulv 08 01 Rosenvangs Allй 187 Kжlderbrand i brжndselslager 11 01 Frederiks Allй - Sшgade Fuh, person pеkшrt af bil 13 01 Folkets Hus Pony bеret op til 1. sal til juletrжsfest 24 01 Еbyhшj, Rammefabrik Jyden Arb, ung kvinde kvжstede en hеnd i maskine 25 01 Munkegade Fuh, pеhжngsvogn ramte en cyklist 25 01 Еbyhшj kommunale vжrker Ildlшs i brжndelsbunker 28 01 Ny Munkegade 52 Kvinde faldt ned fra kшkkenbord 28 01 Studsgade Indfangning af 16 undslupne hшns 02 02 Еby, Gjellerupvej 42 Mindre ildlшs i villa 05 02 Brabrand Arb, fik en fod i klemme 07 02 Hans Broges Gade Mand faldt dшd om, # 13 02 Еrhus Fuh, 12-еrig dreng pеkшrt af cyklist 14 02 Grшnnegade 50, maskinfabrik Arb, mand kulilteforgiftet 16 02 Ivar Huitfeldts Gade Fuh, = Falsk alarm 18 02 Regina-krydset (?) Fuh, mand faldt af hestevogn 21 02 Volden 18 2-еrig dreng faldt ud fra 1. sal 22 02 Еbyhшj, Sшren Frichsvej Ild i lejlighed 24 02 Vejlby, De Gamles Hjem Skorstensild 25 02 Framlev Korsvej Fuh, lastbil med kreaturer kшrt i grшften 02 03 Еbyhшj, Thorsvej 31 Skorstensild 02 03 Skеde, Helgesgade 8 Skorstensild 03 03 Skejby 2 x Fuh = 2 lastbiler kшrte i grшften 03 03 Skеde Fuh, bil kшrte i grшften 06 03 Grшnningen 1 Kvinde forbrжndt, ild i tшjet 13 03 Den Gamle By 9-еrig dreng faldt gennem isen 14 03 Hшjbjerg Parken Aske i papkasse = ild i gulvbrжdder 14 03 Hшjbjerg, Rio Skorstensild 15 03 Norsgade Arb, fik en generator ned over en finger 17 03 Spanien Arb, fik en iltflaske over foden 18 03 Еbyhшj, Silkeborgvej 248 Skorstensild 21 03 Risskov, Vestre Skovvej Ild i fyrkжlderen 21 03 Thorshavnsgade 8 Kvinde faldt pе trappe 21 03 Jжgers Pengeskabsfabrik Arb, fik en hеnd lжderet 21 03 Frederiks Allй Fuh, 4-еrig dreng pеkшrt af hestevogn 24 03 Hшjbjerg Mшbelfabrik Fabrikken udbrжndt 30 03 Skжring, Grenеvej Fuh, mc pеkшrte en lastbil 30 03 Gl. Munkegade, vaskeri Arb, kvinde fik en hеnd i rulle 03 04 Risskov, Fortevej 60 Ild i en bunke papir i kжlderen 08 04 Jens Baggesens Vej 48 3 personer kulilteforgiftet af stokerfyret 09 04 Ridderstrжde 7 2-еrig dreng flжkkede sin tunge under leg 11 04 Ivar Huitfeldts Gade 41 1 Ѕ-еrig pige faldt ned fra 1. sal 12 04 Holme Stшrre halmstak brжndte 14 04 Risskov, Asylvej Ild i gammel trжstub 12 05 Grundfшr Dyreambulancen afhenter syg hest 14 05 Еrhus havn, skibslastrum Arb, fik en stabel jernrшr ned over sig 14 05 Ved Gl. Еby kirke Fuh, cyklist vжltede og knuste sit kunstige ben 18 05 Еrhus, Moesgеrd Fuh, beruset mc pеkшrte lastbil, 2 kvжstet 19 05 Rшnde Fuh, lastbil mod lastbil 20 05 Viby, Monradsvej Kat reddet ned fr hшjt trж 20 05 Storring Dyreredning 27 05 Mшlleengen, baneterrжnet Arb, DSB-kran vжltet 30 05 Vejlby, alderdomshjem Stor ildlшs = Falsk alarm 30 05 Еrhus ved stranden 4-еrig pige faldt og skar sig pе sten 30 05 Mшlleparken Mand fik hedeslag 31 05 Godsbanestationen Arb, fik en fod under hestevognshjul 03 06 Vejlby Landbrugsskole Ild i trжpavillon 03 06 Vester Kongevej Fuh, mжlkebil forulykkede 05 06 Еrhus Bugt, Skжring 35 roere overrasket af pludseligt stormvejr 22 06 Еbyhшj, Henrik Hertz Vej Ild i beholder med olie 22 06 Vejlby, Grenе Landevej Fuh, lшbskkшrsel, 1 person kvжstet 22 06 Еrhus sydhavn Arb, fik en 400 kg jernplade ned over sig 23 06 Еrhus Mand brжkkede kravebenet under badning 02 07 Lisbjerg Fuh, 3-еrig dreng fik benet i cykelbaghjul 05 07 Vester Allй - Marstrandsgade Fuh, cyklist drжbt under lastbil, # 06 07 Annagade 7 11-еrig dreng slemt forskеret af glasskеr 06 07 Еrhus Fuh, sprang af kшrende lastbil 06 07 Bьlowsgade 7 Arb, ramte sig selv med hammer 06 07 Vester Allй Fuh, lastbil pеkшrte cyklist, der dшde, # 07 07 Hesselballe Mark Dyreredning 10 07 Risskov, Sejrs Allй 22 Mand bidt af hugorm i sommerhuset 10 07 Еrhus-egnen Varmt vejr = mange solstik og hedeslag 15 07 Farre Savvжrk - Hammel Transport af en 10 T dampkedel 16 07 Hшegh-Guldbergs Gade 43 101-еrig kvinde (Еrhus жldste indbygger) faldet 22 07 Dejret Mшlle 8-еrig pige forbrжndt af eksploderende spritdunk 26 07 Skanderborg, Hvolbжk 3 gеrde nedbrжndt, + Bv + Falck 28 07 Thyrasvej 22 2 smе drenge spiste af giftig plante 29 07 Nшrregade 41 Arb, skar pulsеren over 01 08 Еrhus Arb, kvinde i kшkken skoldet af kogende suppe 01 08 Lшgten, Balle Mark Dyreredning 07 08 Sшnder Allй Fuh, kvinde vжltede med cykel 09 08 Еrhus Bugt, Varna Tabte gebisset under badning, ZR fandt det igen 09 08 Kalш Vig 2 jжgere kжntrede med jolle, + ZR Buldog 21 08 Moesgеrd Strand Kvinde reddet fra drukning 25 08 Strandvejen Fuh, dreng pеkшrt af bil 25 08 Hшjbjerg Fuh, dreng vжltet med cyklen 11 09 Hans Schourups Gade 8 1Ѕ-еrig dreng drak petroleum 19 09 DANMARK POLITIET INTERNERET AF TYSKERNE 22 09 Еbyhшj, Silkeborgvej 302 Ild i vжrksted, pеsat 25 09 Nordre Ringgade Voldsom mand "anholdt" af ZR 25 09 Tеrbжkvej 6 Muligt indbrud i villa 26 09 Mшrks Gade Mand skudt i benet 02 10 Еrhus Hallens Restaurant Bombeeksplosion og ildlшs, 4 drжbt, # # # # 09 10 Frederikshшj Fuh, cyklist vжltet 10 10 Skovfaldet Fuh, kvinde pеkшrt af lastbil 12 10 Еbyhшjvej Fuh, cyklist vжltet 16 10 Grenе Landevej Hjжlpelшs blind og dшv mand hjulpet hjem 29 10 Enebжrvej - Tulipanvej Bombeeksplosioner i firma, ZR + Еrhus Bv 15 11 Holme 2 af fire gеrdlжnger nedbrжndt 17 11 Hшjbjerg Fuh, mand vжltet med cyklen, # 18 11 Lжssшesgade 29 Bagermester sеret af skud 27 11 Еbyhшj, akkumulatorfabrik Ild i nogle stеlgasflasker 08 12 Banegеrdspladsen Fuh, fodgжnger kшrt ned af bil 12 12 Steen Billes Gade 9 4-еrig dreng faldt pе trappe 14 12 Godsbanegеrden Fuh, lшbskkшrsel standset af ZR-mand 15 12 Еboulevarden 96 Julebagning = 2 personer gasforgiftet 18 12 Skanderborgvej Kvinde forbrжndt af celluloselak 28 12 Silkeborgvej ved kirkegеrden Ung pige slеet ned af tasketyv 29 12 Todbjerg Fuh, hestevognshjul faldt af under kшrsel 29 12 Kalшgade Selvmord med gas, 2 bшrn i livsfare 02 01 1945 Carl Blochs Gade 84-еrig mand faldt om og dшde, # 03 01 Tranbjerg, Шsterby Gеrdlжnger nedbrжndt , + Cbu 04 01 Nшrreport Arb, stillads brшd sammen under 5 mand 08 01 Marselisborg Allй Lille dreng ramt af kжlk 17 01 Eckersbergsgade Fuh, lшbskkшrsel 17 01 Lundbyesgade 14 Mand skudt ned af hustruen 18 01 DSB's Centralvжrksted Arb, fik en jernbanevogn i hovedet 19 01 Еrhus-egnen Glat fшre = mange biler i grшften 22 01 Thorvaldsensgade ZR-ambulance pеkшrte et hellefyr 29 01 Еrhus - Viborg Transport pе kane af 8 dжk til sneplovs-biler 31 01 Holme Stuehus og lade nedbrжndt 31 01 Viby, FDB's kraftcentral Arb, 2 mand ramt af stikflamme fra fyret 02 02 Mejeriet Vesterbro Arb, gengasforgiftning 10 02 Skanderborgvej Mand faldt, i mшrket, ned i dyb grшft 15 02 Viborgvej Fuh, cyklist vжltet 23 02 Guldsmedegade 1-9 og 10-16 og nr. 27 Klostergade 27-31
Nшrregade 12, 34 og 49 Adskillige sprжng- og brandbomber eksploderede
ZR + Falck + Bv + Cbu Еrhus, Hobro, Herning + Bv: Randers, Odder, Skanderborg
Mindst 2 omkomne, # # 23 02 Frederiksbro Fuh, cyklist vжltet 04 03 Nшrregade - Markedsgade Fuh, lastbil m od bil 10 03 Lille Torv Arb, blev ramt af betonrшr 10 03 J.M. Mшrks Gade Mand faldet i mшrket 11 03 Еbyhшj, Jeppe Aakjжrs Vej18 Ildlшs i tшmrervжrksted 13 03 Marselis Boulevard Kvinde sеret af skud 13 03 Hasle Fuh, lшbskkшrsel, 1 person kvжstet 17 03 Abildgade 26 Pige klemte en finger 19 03 Nordre Ringgade 108 Fuh, lille dreng pеkшrt af bil 19 03 Еrhus, "Kasino" Slagsmеl, mand tilskadekommen 28 03 Risskov, Grenе Landevej 156 Ildlшs i kжlderen 28 03 Grшnnegade 36 Ild i loftsetagen, ZR + Bv 28 03 Samsшgade Arb, huggede sig i hеnden med en шkse 28 03 Islandsgade 7 Kvinde skoldet af stegefedt 28 03 Sшnder Allй 2-еrig pige ramt af faldende flaske 28 03 Samsшgade 23 Lille pige faldt pе bagtrappe 01 04 Godthеbsgade 14 Kvinde gasforgiftet 09 04 Egе, Еkrogs Strandvej 9 Skorstensild 09 04 Еbyhшj Skorstensild 17 04 Nygade 13 og 28 Tеregasbomber smidt ind i 2 lejligheder 26 04 Viby, Enghavevej Fuh, cyklist vжltet 28 04 Еrhus Fuh, kvindelig fodgжnger pеkшrt af cyklist 01 05 Skovgaardsgade 2 A Ild i sovevжrelse 11 05 Skеde Mark Stuehus og kostald nedbrжndt, lynnedslag 11 05 Nшrre Allй 96 5-еrig dreng faldt ud fra 1. sal 23 05 Skanderborgvej, havekoloni Жldre kvinde fundet bevidstlшs i havehus 23 05 Grшnnegade - Vestergade Beruset kvinde vжlter lille dreng omkuld 27 05 Skanderborgvej Arb, faldt ned fra lysthustag 27 05 Mindet 2 personer ramt af vжltet stige 28 05 Lundingsgade 1 7-еrig pige ramt af vжltet chassisramme, # 29 05 Skovvejen 9 Snedkervжrksted nedbrжndt, ZR + Bv 08 06 Еboulevarden Fuh, cyklende mand pеkшrte en hund og, # 13 06 Hшegh-Guldbergs Gade 25-еrig kvinde faldt dшd om pе gaden, # 08 07 Godsbanegеrden - Zoo Transport af flodhest til Еrhus Zoo 26 07 Еrhus Havn Arb, chauffшr gengasforgiftet 26 07 Еbyhшj Jernstшberi Arb, mistede en finger i maskine 18 08 Kalш Vig 2 unge mжnd druknet under fiskeri, # # 30 08 Holme, Шstergеrd Ild i halmstak, bшrns leg med ild 17 09 Risskov Mand blev ramt af еbenstеende kupйdшr 21 09 Hшjbjerg, Elverdalsvej Arb, mand begravet under jordmasser 22 09 Restaurant Nordlyset Arb, kvinde kom i klemme i kшkkenelevator 27 09 Thomas Nielsens Gade 6 1-еrig pige fik fremmedlegeme i halsen 28 09 Klostertorvet 7 Kvinde faldt pе trappe 28 09 Kaserneboulevarden 4 4-еrig dreng faldet 02 10 Ingerslev Boulevard 21 Dreng forbrжndt af kanonslag 03 10 Lundingsgade 22 Fuh, 4-еrig dreng pеkшrt af cyklist 04 10 Niels Juels Gade 19,4. Spareovn eksploderede 04 10 Еrhus Slagtehus Arb, mand gled og skar sig pе slagtekniv 06 10 DSB's Maskindepot Arb, jernbjжlke faldt ned over 2 mand 08 10 Еrhus - Еlborg Sygehus Hastende transport af penicillin til lille patient 08 10 I sporvogn Kvinde besvimede i menneskemжngden 08 10 Randersvej Kvinde skambidt af stor hun 09 10 Odensegade 2 Kvinde faldt og skar sig pе knust flaske 11 10 Ivar Huitfeldts Gade 77 5-еrig dreng faldt pе trappe 11 10 Eksportslagteriet Arb, fik en kugle gennem hеnden 12 10 Skanderborgvej 131 3-еrig dreng faldt pе trappe 16 10 Niels Juels Gade 47 1-еrig pige slugte en cigaret 16 10 Grшnnegade 81 85-еrig kvinde faldt i hjemmet 18 10 Frederiks Allй-Jжgergеrdsg. Fuh, cyklist ramt af sporvogn 22 10 Holme Ildlшs i 3 store halmstakke 24 10 Maskinfabrikken Еlykke Arb, mand faldt og forslog sig 26 10 Hшrning, Sшlund Fuh, militжrvogn kшrte i tysk tankfжlde 27 10 Fuglebakkevej, skole Arb, fik en hеnd i klemme 31 10 Skanderborgvej Fuh, kvinde sprang af sporvogn og faldt 03 11 Еrhus Zoo Isbjшrn indfanget og transporteret til godsbanen 08 11 Viby Fuh, dreng pеkшrt af lastbil 09 11 Hшjbjerg Mшbelfabrik Arb, fik lжderet hеnden i maskine 09 11 Skovgеrdsgade 22 Kvinde faldt pе trappe 11 11 Banegеrdsgade 10 Dreng faldt og brжkkede en arm 14 11 Еrhus, Varna Fuh, bil vжltet og brшd i brand 20 11 Egе Fuh, tysk lжgebil forulykket, 3 kvжstede 23 11 Vejlby-Risskov skole 11-еrig pige slugte et sшm 26 11 Ringgaden Fuh, ZR-Skanderborg-ambulance mod Lillebil 03 12 Risskov, Nordre Strandvej Fuh, mand pеkшrt af bil ved baneoverskжring 03 12 Skolegade 30 Kvinde faldt = et brжkket ben 04 12 Silkeborg Landevej Fuh, bil mod vejtrж 07 12 Frederiks Allй 87 1-еrig dreng skoldet pе halsen 09 12 Еbyhшj, Bragesvej 34 Ild i sжkke med papir 09 12 Trige Vilde kvier forsшgt indfanget, de var forsvundet 09 12 Lille Torv Kvinde faldt i butik 09 12 Еrhus Lille dreng nжr kvalt i et bolche 09 12 Holme Bageri Ild i en dynge trжstumper 09 12 Еbyhшj, Helgesvej 23 Arb, blev ramt af sammenstyrtet stillads 18 12 Lundbyesgade 18 Fuh, 3-еrig dreng pеkшrt af hestevogn 21 12 Banegеrdspladsen Fuh, kvinde pеkшrt = falsk alarm 22 12 Еrhus - Randers Sygehus Hurtig transport af penicillin 02 01 1946 Havreballeskov - havnen Flytning af stшrre bunke materiel for englжnderne 03 01 Шstergade, maskinfabrik Arb, borede i granat = eksplosion = stжrkt kvжstet 05 01 Jyllands Allй 8 Kvinde gasforgiftet i vaskehus 07 01 Skanderborgvej 23 2-еrig dreng drak salmiakspiritus 08 01 Еrhus Stеlskibsvжrft Arb, kvжstede en hеnde i maskine 11 01 Hinnerup, storbrand Kornpakhus nedbrжndt, + flere BV 14 01 Bruunsgade 37 Vеdeskudsulykke, skшd sig i foden 18 01 Bruunsgade Fuh, bil pеkшrte cyklist 18 01 Tranbjerg, Jegstrup Tagbrand i gammelt hus 25 01 Еbyhшj, Silkeborgvej 234 Ildlшs i hestestald, hestene blev reddet 31 01 Hшrning Fuh, bil mod vejtrж, 5 alvorligt kvжstede 04 02 Еrhus Stеlskibsvжrft Arb, mand styrtede ned gennem en luge 05 02 Kul & Kokskompagniet Arb, krangrab kvжstede en fod 06 02 Еbyhшj, rammefabrik Arb, fik hеnde i en stansemaskine 08 02 Еrhus Benzinhavn Mand skudt ned af vagter 13 02 Munkegade - Fynsgade 3Ѕ-еrig pige ramt af faldende tagsten 17 02 Еrhus-egnen Storm = mange assistancer 17 02 Еrhus Fuh, lillebil pеkшrte varecykel 18 02 Risskov, Skovhusvej 9 Skorstensild 20 02 Rosensgade, Peters Bar Kvinde faldt og brжkkede et ben 22 02 Risskov, Lindevangsvej Ild i kemikalier i kжlderen 23 02 Bruunsgade Fuh, 10-еrig cyklende dreng vжltede 23 02 Fajstrup, Viborgvej Fuh, mand klemt ihjel mellem 2 biler, # 24 02 Еrhus-egnen Snestorm = mange kшrselsuheld 24 02 Lisbjergbakken Fuh, ZR-ambulance mod lillebil 25 02 Jens Baggesens Vej 68 2-еrig dreng skoldet af kogende vand 27 02 Odensegade ved nr. 26 3-еrig dreng begravet under snehule 02 03 Risskov, Skolevangsallй 72 Skorstensild 08 03 Thomas Nielsens Gade 4 Lille barn slugte et baltegn 15 03 Risskov, Elbжkvej 4 Skorstensild 16 03 Risskov, Nordre Strandvej Ild i etageadskillelse 23 03 Risskov, Grenе Landevej 127 Skorstensild + ild i gulvbrжdder 01 04 Skejby Mark, flyveplads Svжverflyver styrtet ned 03 04 Svendborgvej - Strandvejen 7-еrig dreng faldt ned over en jernpig 03 04 Nшrregade 41, snedkeri Ild i hшvlspеner 03 04 Skanderborg, Ravnsш Eftersшgning af druknet kanoroer 04 04 Norsgade 1, bogtrykkeri Arb, fik hеnden i trykpressen 08 04 Bьlowsgade 25 1Ѕ-еrig dreng nжr kvalt af kighoste 14 04 Sшndergade 76 Kvinde sad fast i elevator en hel nat 16 04 Holme Ild i stor halmstak 24 04 Odensegade 34 Mand faldt ved hjemmet 24 04 Frederiksgade Stшrre slagsmеl = mand kvжstet 25 04 Еrhus Fuh, cyklist vжltet 06 05 Park Allй Fuh, mand pеkшrt af bil 06 05 Fredensvang Arb, mand kvжstet af jernstang 08 05 Viby Mark 10-еrig dreng faldt ned fra trж 12 05 Еbyhшj, Odinsvej 9 Skorstensild 13 05 Tranbjerg, Slet, Шstergеrd Gеrdlжnger nedbrжndt 13 05 Hjortshшj, Kildegеrd Dreng skambidt af hund 13 05 Harlev, Tеstrup Pige faldt ned fra trж 21 05 Hotel Sct. Knud Elevator gik i stе med hotelgжst 23 05 Gl. Hinnerup Dyreredning 24 05 Bruunsgade Mand faldt besvimet om pе fabrik 01 06 Rosenkrantzgade Arb, mand fik lжderet en hеnd i maskine 02 06 Niels Juels Gade 47 Lille pige drak salmiakspiritus 02 06 Sjжllandsgade 25 Mand faldt pе trappe 07 06 Jens Baggesens Gade 20 2-еrig dreng drak stenkulsnafta 09 06 Kongsvang Fuh, cyklist vжltet 11 06 V. Ringgade - Silkeborgvej Fuh, bil mod bil 11 06 Mшllehaven 96 2-еrig dreng fik en pind gennem kinden under leg 12 06 Zoologisk Have Pige kvжstede en fod i et legeapparat 17 06 Silkeborgevej Fuh, mand pеkшrt af bil 19 06 Risskov, Strandvej 15 Ild i bil 28 06 Sonnesgade - Eckersbergsg. Fuh, mc mod bil 28 06 Sabro, Bjшrnkжr Savvжrk Arb, mistede 3 fingre i sav 04 07 Terp Kat hentet ned fra hшjspжndingsmast 05 07 Dannebrogsgade 8 Loddebolt faldt fra tag = kvinde blev ramt 07 07 Jeppe Еkjжrs Vej 13 Fuh, 7-еrig pige vжltede med cyklen og forskar sig 08 07 Thorvaldsensgade 15 Lille dreng ramte hovedet mod tшrrestativ 08 07 Restaurant Friheden 4-еrig dreng faldt over en jernklapstol 08 07 Еrhus Arb, fik foden kшrt over af hestevogn 11 07 Lystrup Kvinde faldt ned fra stige 13 07 Еrhus Fuh, bil bakkede ud foran cyklist 15 07 Еrhus-egnen Voldsom regn = mange oversvшmmede kжldre 16 07 Hшjbjerg, Vingevej Arb, mand faldt ned fra hustag 17 07 Еbyhшj Stadion Hеndboldkamp = spiller kvжstede ansigtet 18 07 Vestergade 42 6-еrig pige fik trжkasse i hovedet under leg 19 07 Egе Fuh, punktering = lastbil kшrte mod vejtrж 19 07 Viborgvej ved nr. 21 Fuh, lille fransk dreng lшb ud foran bil 21 07 Rudolph Wulffs Gade 6 Dreng fik et stykke tшmmer over benet 21 07 Risskov, Strandvej Lille pige faldt og flжkkede lжben 21 07 Sшnder Allй Arb, skar pulsеren over i maskine 22 07 Gl. Hinnerup, Hinneruplund Arb, fik trжkжvle ned over sig og dшde, # 22 07 Еbyhшj, Vinkelvej 11 Glemt strygejern = ild i bord 23 07 Ingerslevs Boulevard 17 2-еrig dreng faldt ned fra halvtag 25 07 Kankbшlle Arb, gеrdejer sparket af hest i hovedet 26 07 Oddervej ved nr. 11 Fuh, cykelbud pеkшrt af lastbil 27 07 Ved Mundelstrup Kro Fuh, lшbskkшrsel, 1 person kvжstet 30 07 Rosenkrantzgade Arb, kvinde lжderede hеnden i skжremaskine 30 07 Studsgade 52 Ung kvinde drak salmiakspiritus ved et uheld 30 07 Mejlgade, maskinfabrik Arb, fik iltflaske ned over foden 30 07 Tranbjerg, Gunnestrup Fuh, kvinde vжltede med cyklen 03 08 Ole Rшmersgade Fuh, 2 cyklister stшdte sammen 06 08 Studsgade 12 Mand faldt pе trappe 07 08 Еrhus Zoo Arb, dyrepasser skambidt af abe 13 08 Skovgеrdsgade 2 B Kvinde skoldet af varmt vand 17 08 Risskov, Fortevej 8-еrig dreng forskar sig pе rude under leg 19 08 Nшrreport 3-еrig pige skambidt af hund 21 08 Еrhus Omflakkende pige hentet 23 08 Bruunsgade Fuh, cyklist pеkшrte en bil 24 08 Mylius Erichsens Vej Fuh, cyklist vжltede med 2 cykler 25 08 Skanderborgvej Fuh, cyklende kvinde pеkшrt af mc 26 08 Vesterbrogade 34 4-еrig pige gik ud foran mc 01 09 Galten 1-еrig dreng fik kogende жblegrшd over sig 03 09 Sdr. Ringgade 32 Kvinde forgiftet af blommer 04 09 Havnegade Arb, kusk fik en kasse ned over en finger 07 09 Risskov, Syrenvej Arb, mand blev gasforgiftet i udgravning 09 09 Rosensgade 22 70-еrig kvinde faldt pе trappe 10 09 Lжssшesgade 3-еrig pige faldt ned fra en bunker 11 09 Odensegade - Bьlowsgade Fuh, mc mod lastbil 12 09 Bissensgade 18 Lille dreng skoldet af kogende vand 16 09 Еbyhшj, Frejasvej 8 Sovevжrelse raseret af ild 26 09 Vestre Ringgade 48 2-еrig dreng nжr kvalt af et жble 27 09 Strandvejen 140 6-еrig pige faldt pе trappe og forskar sig pе flaske 29 09 Arendalsvej Fuh, 5-еrig dreng kшrt over af hestevogn 30 09 Еbyhшj Apotek Ildlшs i astma-pulver 01 10 Niels Juels Gade 51 13-еrig dreng faldt pе trappe 01 10 Valdemarsgade Arb, forbrжndt i ansigtet af svejseapparat 01 10 Samsшgade 82 10-еrig dreng faldt om med ildebefindende 02 10 Еbyhшj, maskinsnedkeri Arb, mistede en finger i bеndsav 05 10 Willemoesgade ved nr. 6 Fuh, 12-еrig dreng lшb ud foran bil 15 10 Stеlskibsvжrftet Arb, mand fik skibsskrue ned over benet 15 10 Rosenvangs All'e 187 5-еrig dreng faldt ned fra bunker 19 10 Frederiks Allй Fuh, kvindelig cyklist pеkшrt af bil 19 10 Katrinebjergvej Arb, mand ramt i hovedet af tandhjul 27 10 Ivar Huitfeldts Gade 21 6-еrig dreng faldt pе kжldertrappe 27 10 Herskind Arb, trжfжldning = mand kvжstet 02 11 Mejlgade 72 Mand kulilteforgiftet 03 11 Brendstrupvej 37 Arb, mand forbrжndt 03 11 Vestre Ringgade 30, mejeri Arb, mand skar sig pе mжlkeflaske 06 11 Havnen, 10-meter-kajen Arb, mand faldt 10 m ned i sжnkekasse 08 11 Randersvej Fuh, cyklist vжltet 13 11 Tordenskjoldsgade 87 Kvinde faldt pе trappe og skar sig pе rude 20 11 Шstergade, smedie Arb, lжrling fik en jernplade over benet 23 11 Banegеrdspladsen Fuh, 14-еrig dreng vжltede med cyklen 25 11 Clausensgade 18 1-еrig pige drak af medicinflaske 25 11 Strandvejen ud for ZR Fuh, mc mod bil, 1 person kvжstet 05 12 Bruunsbroen 74-еrig mand sank dшd om, # 05 12 Vestergade 50 Arb, lжrling fik hеnden i en maskine 10 12 Nшrrebrogade Fuh, kvinde vжltet med cyklen 12 12 Sdr. Ringgade-Skanderborgv. Fuh, Taxa pеkшrte en lastbil 16 12 Sjжllandsgade 83 Ild i julenisseskжg = kvinde forbrжndt 23 12 St. St. Blichers Gade 18 Kvinde gasforgiftet under julebagningen 23 12 Еrhus-egnen Mange glatfшreuheld, ogsе med gеende 24 12 Mejlgade 78, bageri Ovnen virkede ikke med 80 gжs/жnder/flжskestege
ZR reddede 80 julemiddage 27 12 Slet Skorstensild 03 01 1947 Еrhus Bugt, ved Risskov Strandet toldkrydser pumpes lжns 09 01 Еrhus Bugt, ved Risskov 3 slжbebеde + ZR fik toldkrydseren trukket fri 10 01 Risskov, Vester Skovvej 2 Skorstensild 11 01 Otto Ruds Gade 100 (?) Mindre kжlderbrand, optшning af vandrшr 11 01 Holmegеrdsvej 28 Mindre ildlшs i skillevжg 13 01 Skovvejen Fuh, 16-еrig dreng pеkшrt af bil 13 01 Frederiks Allй ud for 51 Kvinde faldt pе fortovet 14 01 Ved Frederikshшj Kro Kvindelig skilшber kшrte ind i pigtrеdshegn 14 01 Risskov, Asylvej 19 Ildlшs i affald i kжlder 15 01 Nattergalevej 15 Fuh, 15-еrig dreng pеkшrt af bil 15 01 Еbyhшj Jernstшberi Arb, blev ramt af et stykke jern 15 01 Ormslevvej 30 Mand faldt i sin bolig 15 01 Еrhus-egnen Tшbrud = vand i mange kжldre 15 01 DFDS-rutebеd: C.F Tietgen Arb, fik en gryde kogende fedt ned over sig 18 01 Schrшders Skibsvжrft Arb, 2 fingre stжrkt lжderet 21 01 Kolt 2-еrig dreng drak morfinoplшsning 22 01 Ole Rшmersgade Fuh, spang af sporvogn og faldt 22 01 Jordbrovej Fuh, cyklist vжltet 22 01 Kathrinesbjergsvej Arb, faldt ned fra nybygning 22 01 Еrhus Ild i flyttevogn under kшrsel ZR + Falck + BV 23 01 Park Allй Mand overfaldet af sшmand 23 01 Kolonihaveforeningen af 1918 Ildlшs i 2 kolonihavehuse ZR + Bv 23 01 Gasvжrkshavnen Arb, faldt ind under jernbanevogn # 27 01 Ringkшbingvej 30 Жgtepar gasforgiftet, begge reddet 31 01 Hans Broges Gade 47 Kvinde gasforgiftet under tшjvask 12 02 Еrslev, Skovgеrd Arb, lжderet en finger med шkse 13 02 Еrhus-egnen Brшd til fuglene udlagt flere steder 14 02 Ud for Domkirken Fuh, mc mod bil 15 02 Еby, Vibyvej 83 Arb, jernplade rev tommelfinger af 16 02 Еbyhшj, Bragesvej 41 Ildlшs pе loftet 21 02 Sjжllandsgade 110 4-еrig dreng faldt pе trappen 27 02 Еbyhшj, Bшghsvej 9 Eksplosion i tank med celluloselak 27 02 Tranberg, kuffertfabrik Skorstensild og ild i affald 03 03 Еbyhшj, Skjoldborgvej 49 1 person gasforgiftet 03 03 Еrhus-egnen Dreng bidt af hund, ingen ledig ambulance (ej hos Falck) = ZR-kranvogn udfшrte kшrslen 04 03 Ved Sjette Frederiks Kro Skilшb = fik skistav i шjet 05 03 Egebжksvej 57 Kvinde kulilteforgiftet 06 03 Peder Skrams Gade 12 Kvinde gasforgiftet i frisшrsalon 12 03 Vejlby, De Gamles Hjem Skorstensild 30 03 Chr. Wжrums Gade 4 8 mdr. gammel pige slugte en knappenеl 02 04 Spanien Fuh, kvindelig cyklist vжltet 02 04 Vinterslevbakken Fuh, 12-еrig cyklende dreng pеkшrt af lastbil 02 04 Frederiksgade "Maritza" Arb, faldt ned fra stige 08 04 Augustenborggade 3 80-еrig kvinde faldt pе trappe # 08 04 Mejlgade 59, maskinsnedkeri Arb, fik hеnden i frжser 13 04 Skjoldborgvej 36 75-еrig mand faldt om # 15 04 Skib i Еrhus havn Arb, faldt 8 m ned i kullasten pе Vestralia 21 04 Еbyhшj, Rammefabrik Jyden Mindre ildlшs i lakeriet 23 04 Еrhus - Silkeborg Blokvognstransport af 15 t tung og 18.3 m lang bеd 24 04 Eckersbergsgade 38 2-еrig dreng faldt ud fa 1.sal 02 05 Еrhus Kvinde skambidt af hund 03 05 Montanagade Fuh, mc mod lastbil 05 05 Brabrand Sш 3 spejdere kжntret med kano 09 05 Trшjborgvej 7-еrig pige faldt pе trappe 12 05 Еby ved broen Fuh, 10-еrig dreng pеkшrt af mc 17 05 Thunшgade 8-еrig dreng faldt = et brжkket ben 17 05 Bruunsgade Fuh, 8-еrig dreng lшb ind i bil 17 05 Еbyhшj, kommunale park Stшrre flagstang blev lagt ned 18 05 Tordenskjoldsgade Fuh, kvinde besvimede og faldt ud af sporvogn 19 05 Tеsingegade Fuh, 8-еrig dreng styrtet med cyklen 27 05 Stadionallй 42 Kvinde fladt pе sin bopжl 02 06 Hasle Havekoloni 3-еrig pige vжltede en cykel ned over sig 02 06 Brabrand 72-еrig kvinde faldt pе trappe 03 06 Еrhus-egnen Tшrke = ZR vander jordbжrarealer og grжsmarker 04 06 Skжring Kvinde blev syg i rutebil 05 06 Spanien Arb, styrtede ned i fjernvarmeudgravning 09 06 Sabro ved korsvejskrydset Fuh, 14-еrig pige vжltet med cyklen 15 06 Restaurant Rico, Bruunsbro Sygdom 16 06 Tordenskjoldsgade 32 10-еrig dreng styrtede ned fra gynge 17 06 Norsminde Gl. Kro Жldre mand faldt pе skrеning 19 06 Brabrand Jernbanestation 13-еrig pige fik knust en finger i kupйdшr 19 06 Munkegade 40 B 6-еrig dreng fik sten i hovedet under leg 19 06 Observatoriestien Fuh, cyklist med barn pеkшrt af mc 20 06 Risskov kvinde fundet bevidstlшs, hedeslag 20 06 Grenе Landevej Fuh, kvinde fundet bevidstlшs ved sin cykel 20 06 Odensegade 9 Arb, fik en arm i rullemaskine 24 06 Bеgшes Missionshotel Kvinde faldt pе trappe 02 07 Hasselager, Ingerslev Dyreredning 02 07 Banegеrdshallen Hedeslag 02 07 Еby Fuh, mand faldt af en vogn 05 07 Mejeriet Vesterbro Arb, kvinde faldt ned fra loft 08 07 Mejeriet Vesterbro Arb, kvinde skar sig pе mжlkeflaske 10 07 Viby Mark Kvinde forgiftet af gammelt шl 13 07 Borupsgade 13 6-еrig dreng skolde af kogende vand 13 07 Viby, Horsens Landevej Fuh, mand pеkшrt af bil 13 07 Rosensgade 36 Fuh, beruset cyklist kшrte gennem vinduesrude 13 07 Ole Rшmersgade Arb, pе pengeskabsfabrik, et kvжstet knж 14 07 Vestergade Lille dreng trеdte et glasskеr op i foden 14 07 Godtfred Hansens Vej 40 Lille pige jog en hеnd gennem en rude 21 07 Еbyhшj, Rammefabrik Jyden Arb, kvinde faldt og skar sig pе mжlkeflasker 24 07 Hinnerup FDF'er fik solstik under шvelse 26 07 Jyllandsallй 22 2-еrig pige spiste guldregn 27 07 Hjortensgade 12 Fuh, 6-еrig pige pеkшrt af cyklist 27 07 Herluf Trollesgade 27 12-еrig dreng faldt pе trappe 27 07 Ud for Zoologisk Have Fuh, 14-еrig FDF'er vжltet med cykel 27 07 Hotel Ansgar Oldfruen faldt pе trappe 31 07 Ole Rшmersgade Fuh, cyklist pеkшrt af bil 02 08 Еrhus 1Ѕ-еrig dreng faldt af legevogn = hjernerystelse 02 08 Ormslev Arb, gеrdejer sparket af hest 02 08 Jordbrovej 20 Kvinde faldt ved gadedшren 02 08 Еbyhшj, Thorsvej Fuh, cyklist vжltet 07 08 Gammel Hobrovej Fuh, bil mod vejtrж 07 08 Еbyvej 96 1-еrig dreng styrtet ned fra 1. sal 07 08 Rosensgade Fuh, cyklist vжltet med en kasse шl 08 08 Geding Arb, faldt ned fra skridende kornlжs 09 08 De Mezasvej Fuh, cyklist pеkшrt af mc, 3 personer kvжstet 16 08 Frederiks Allй Fuh, cyklist pеkшrte en bil 24 08 Bethesdavej 31 Arb, faldt ned fra et lжs kul 24 08 Trшjborgvej 50 Fuh, 7-еrig dreng vжltede med cyklen 25 08 Brendstrupvej Fuh, rytter faldt af hest 27 08 Fiskergade Fuh, barn lшb ind i cyklist, der vжltede 30 08 Еbyhшj, Еby Bжkgеrd Gеrden nedbrжndt ZR + Еrhus Bv 06 09 Bjшstrup, mose Mosebrand, 200 m2 afbrжndt 08 09 Vejlby Ild i hegn 11 09 Vejlby, Engvang Gеrdbrand, udlжngerne nedbrжndt ZR + Еrhus Bv 12 09 Vejlby, Engvang Genopblussen fra d. 11 09 16 09 Sjжllandsgade 47 2-еrig pige slugte en 1-шre 16 09 Hvilsted Dyreredning 17 09 Еbyhшj, Tousvej 77 3-еrig dreng drak benzin 22 09 Skanderborg, Fastrup Arb, 2 forgiftet i brшnd # + ZR Skanderborg 22 09 Ingerslevs Boulevard Hеndboldkamp = en kvжstet hеnd 23 09 Skanderborg, Vrold Fuh, 12-еrig dreng pе cykel vжltede 30 09 Ndr. Ringgade-Langelandsg. Fuh, mc vжltet 30 09 Spanien Fuh, mc kшrte i udgravning 04 10 Skanderborgvej 21 Ung mand fik elektrisk stшd 05 10 Silkeborgvej 20 Mand faldt og slog ryggen 10 10 Mшllegade 13, mшbelfabrik Arb, mand styrtede ned i elevatorskakt 14 10 Frederiksgade, Cafй Centrum Mand tog sovedrеber og faldt om 14 10 Еbyhшj, Haslevej Arb, fik et lжs trж ned over sig 18 10 Еbyhшj, gasvжrket Arb, fik en svensknшgle i ansigtet 25 10 Skanderborgvej, Esso-tanken Fuh, cyklist pеkшrt af en lastbil 04 11 Brabrand Fuh, 4-еrig dreng vжltet med cykel 24 11 Vesterbrogade 16 Storm = skorsten vжltede 02 12 Sjжllandsgade 11 Kvinde faldt over vжltet kakkelovn 02 12 Еrhus Stеlskibsvжrft Arb, fik en kasse i hovedet 09 12 Hasle, Prжstehavevej Fuh, to biler stшdte sammen 13 12 Еbyhшj, Gammelgеrdsvej 26 Nyfшdte tvillinger reddet med carbogйnapparat 22 12 Vesterbrogade 58-еrig kvinde faldt om # 29 12 Еrhus havn ved Karens Mшlle Fartшjet Rentala halvt sunket, vandindtrжngen 09 01 1948 Еrhus-egnen Glat fшre = mange kшrselsuheld 17 01 Еrhus Havn Damperen "Linda Dan" sprunget lжk 01 02 Vestergade Mand faldt pе trappe 05 02 Frichs Fabrik Ild i rшr fra ovn til skorsten, ZR + Bv 20 02 Harlev Prжstegеrd Arb, fik hеnden i maskine 29 02 Holmevej 102 Ild i papir ved fyret 01 03 Hшjbjerg, Hans Herredsvej Fuh, 4-еrig dreng lшb ud foran lastbil, # 02 03 Еbyhшj, Erik Bшghsvej 6 Guldliste-fabrikken "Elite" nedbrжndt 02 03 Knudrisgade 3-5 Arb, 2 mand forbrжndt af svovlsyre i ansigtet 12 03 Stadionsшerne Dreng faldt gennem isen 12 03 Еrhus 12-еrig dreng faldt ned fra trapez under шvelse 15 03 Heibergsgade 3 Skorstensild, ZR + Bv 18 03 Еbyhшj, Silkeborgvej 317 Ild i trжskur 24 03 Risskov 8-еrig dreng faldt = еbent benbrud 30 03 Jordbrovej 8-еrig pige faldt pе trappe = kraniebrud 30 03 Ved Sabroes Statue Dreng faldt = en brжkket arm 30 03 Bьlowsgade Pige faldt pе gaden = en brжkket arm 30 03 Frederiks Allй Kvinde faldt = en brжkket arm 04 04 Еbyhшj Jernstшberi Arb, fik hеnden i klemme 10 04 Silkeborgvej 319 1-еrig pige drak petroleum 19 04 Broen over Spanien Fuh, 2-еrig dreng pеkшrt af cyklist 20 04 Volden Fuh, 4-еrig pige lшb ud foran lastbil 20 04 Grenеvej 325 Arb, mand fik hеnden i rundsav 20 04 Risskov Fuh, cyklist vжltet 24 04 Hasle Fodboldkamp = et brжkket ben 27 04 Risskov Fuh, lastbil kшrte i dyb udgravning 28 04 J.P. Jacobsensvej Fuh, 2 pе йn cykel vжltede 03 05 Ny Munkegade Fuh, cyklist vжltet 08 05 Еrhus Stеlskibsvжrft Skib begyndte at glide af beddingen 10 05 Grenеvej 178 11-еrig pige lшb ud foran bil 10 05 Frederiks Allй Fuh, mand faldt af sporvogn i fart 10 05 Harlev Fuh, bil knust mod Hammelbanens skinnebus 11 05 Banegеrdsgade Fuh, bil mod cyklende kvinde med barn 16 05 Шrneredens Restaurant Mand skambidt af hund 16 05 Kongsvang, sporvejsslшjfen Fuh, cykelbud kom ind under sporvogn 20 05 Skovvejen 9 Fuh, cyklist vжltet 21 05 Nшrre Allй 37 4-еrig dreng faldt under leg 22 05 De Mezas Vej Fuh, 7-еrig dreng bagom sporvogn og ramt af bil 22 05 Vetsregеrdsgade, boldbane Fodboldkamp = et brжkket hеndled 22 05 Еrhus Stadion Fodboldkamp = kvжstede en hеnd 29 05 Risskov, Mшntevej 7 Ild i vaskehuset 01 06 Lundbyesgade 9 Lille dreng fik en finger i vridemaskine 02 06 Еboulevarden 28 8-mdr. pige faldt ud af barnevognen 03 06 Viborgvej 4-еrig pige bidt af hund 11 06 Skibsvжrftet - Silkeborg Transport af ny turbеd til Silkeborg Sшerne 12 06 Molsgade 1 2-еrig pige fik hеnden i klemme 14 06 Vennelyst Skuespillerinde faldt og brжkkede en arm 14 06 Skеde Fuh, bil mod lysmast 20 06 Brammersgade 24 3-еrig dreng nжsten kvalt af bolche 03 07 Helgolandsgade 17 1Ѕ-еrig pige faldt = kraniebrud 07 07 Sшndergade Opsжtning af neonanlжg pе Sallings bygning 09 07 Еrhus Kvinde bidt af hendes tidligere hund 11 07 Saksild Strand, # # # 3 bшrn, 8-9-10 еr druknet under badning, +ZR Odder 17 07 Hotel Regina Arb, smшrrebrшdselev faldt i kшkkenet 19 07 Sdr. Ringgade - Lжssшesg. Fuh, cyklist pеkшrt af isbil 19 07 Galten Fuh, 5-еrig dreng lшb ud foran bil 20 07 Marstrandsgade Fuh, 13-еrig cyklende dreng pеkшrt af flugtbilist 23 07 Nordшgade 19 12-еrig dreng skambidt af hund 23 07 Thorsmшlle Fuh, cyklist vжltet 24 07 Еrhus - Horsens Patientoverfшrsel til шjenspecialist i Horsens 27 07 Skjoldelev Arb, mistede tжerne i et tandhjul 28 07 Dalgas Avenue Fuh, 12-еrig pige pеkшrt af motorvogn 31 07 Еkrogs Strandvej Fuh, renovationsvogn pеkшrt af lastbil 01 08 Montanagade Fuh, cyklist vжltet 02 08 Еrhus Stadion Fodboldkamp = et kvжstet шje 02 08 Еrhus, slagtehuset Arb, fik en talje i hovedet 03 08 Hшjbjerg Fuh, 10-еrig italiensk pige pеkшrt af bil 03 08 Studsgade Kvinde fik hedeslag 07 08 Bering Fuh, bil i grшften 07 08 Rosenvangs Allй Fuh, 40 kasser med tomme flasker faldt af vogn 08 08 Еbyhшj 12-еrig dreng kvжstet 14 08 Jжgergеrdsgade Fuh, 3-еrig dreng lшb ud foran lastbil 14 08 Hans Broges Gade Fuh, lille pige fundet bevidstlшs efter pеkшrsel 26 08 Еrhus, Slagtehuset Arb, mand skar sig i venstre hеnd 16 09 Ole Rшmers Gade 98 Arb, mand fik smergelsten i hovedet 20 09 Skjшrring Arb, mand sparket i hovedet af hest 22 09 Vestergade 52 Arb, mistede 3 fingre i afretter 23 09 Vester Allй - Еboulevarden Fuh, mand pеkшrt af bil 23 09 Annagade 31 Pige bidt af hund 23 09 Strandparken Kvinde faldt pе trappe 02 10 Еbyhшj, Erik Bшghsvej 9 Snedker- og mшbelvжrksted nedbrжndt 04 10 Sшlystgade 52 3-еrig dreng fik en finger i klemme i dшr 05 10 Mejlgade 35 Arb, mand lжderede en finger med sav 07 10 Odensegade Lille dreng faldt i udgravning 09 10 Holmevej Arb, murer faldt ned fra 2. sal 10 10 Ewaldsgade 10-еrig dreng fik sten i hovedet under leg 11 10 Sшndre Ringgade Fuh, cyklist vжltet 12 10 Silovej, Stеlskibsvжrftet Arb, lжderede en finger i smergelmaskine 14 10 Vejlby, Fredenslund Gеrdlжnger nedbrжndt 16 10 Hшjbjerg, bageri Arb, svend fik strшm i gennem sig fra ovn 18 10 Montanagade Fuh, cyklist vжltet 18 10 Еrhus Stеlskibsvжrft Arb, ramte sit skinneben med шkse 21 10 Tunшgade 1 C Arb, kvinde kvжstede hеnden ved brжndeklшvning 24 10 Еrhus Е, forhшjet vandstand Е-vandet trжngte ind i flere forretninger 26 10 Еrhus Stеlskibsvжrft Arb, mand faldt ned i skibslastrum 28 10 Viby, Enghavevej 16 Gaseksplosion i hus, 2 kvжstede 29 10 Frederiks Allй - Sшgade Fuh, cyklist pеkшrt af bil 01 11 Thorvaldsensgade Fuh, mc mod trambus 03 11 Risskov, Grenеvej 298 Ild i stшrre trжoplag 08 11 Skjoldelev 6-еrig dreng begravet under Ѕ m grus 15 11 Vestergade ved nr. 58 Arb, mand sparket af hest i hovedet 15 11 Risskov, Hшrgеrdsvej 51 Ildlшs ved centralfyret 15 11 Bruunsgade 46 15-еrig dreng faldt pе trappe 16 11 Knudrisgade Fuh, kvinde pеkшrt af budcykel 19 11 Skt. Pauls Kirkeplads Fuh, 6-еrig dreng pеkшrt af cyklist 20 11 Hшjbjerg, Rio-Bio Skorstensild 23 11 Еrhus Е og sydhavnen Vodtrжkning efter forsvunden ung mand 25 11 Еrhus Teater Skuespiller fik krampe 26 11 Kvжgtorvet Arb, mand blev klemt af kvie 04 12 Silovej Arb, kvжstede hеnden i afretter 06 12 Еbyhшj, Kresten Kolds Vej 98 Ildlшs i fyrkжlderen 08 12 Ved Skеde Skole Fuh, kvinde pеkшrt af mc 08 12 Jжgergеrdsgade Kvinde fundet liggende bevidstlшs 08 12 Еbyhшj, Еbyvej 3 Kraftig kжlderbrand 08 12 Nшrrebrogades Skole Gymnastik = en brжkket arm 15 12 Sшnder Allй Fuh, 10-еrig cyklende dreng pеkшrt af bil 16 12 Еrhus Havn Beruset mand faldt i havnen 17 12 Еbyhшj Fuh, cyklist vжltet 23 12 Jordbrovej 6 Dreng fik en flжnge i foden 23 12 Skejby, Vejlbyvej 2Ѕ-еrig dreng faldt i kogende suppegryde 29 12 Еboulevarden Mand faldt om, sygdom 30 12 Stadion Allй 42 3 жldre kvinder gasforgiftet 03 01 1949 Helsingforsgade Arb, fik finger lжderet i boremaskine 03 01 Hinnerup Jernbanestation Kvinde ramt og drжbt af toget, # 03 01 Еbyhшj, Ydunsvej 19 Skorstensild 05 01 Еrhus Havn Fuh, lastbil pеkшrt af rangйrlokomotiv 11 01 Jжgergеrdsgade 88 88-еrig mand gasforgiftet 11 01 Vejlby-Risskov Skorstensild pе Kommunekontoret 15 01 Vestre Ringgade Mand faldt pе fortovet 17 01 Risskov, De gamles Hjem Skorstensild 18 01 Еrhus Svшmmehal Dreng faldt i badekarret 28 01 Еbyhшj, Haslevej Arb, kvinde mistede fingre i stansemaskine 29 01 Lille Todbjerg Arb, mand faldt ned fra stillads 29 01 Skanderborgvej 80-еrig mand fundet bevidstlшs, sygdom 02 02 Еbyhшj, Skjoldborgvej 56 Ild i tшmrervжrksted 05 02 M.P. Bruuns Gade, broen Fuh, lшbskkшrsel, kшrestolsbruger omkom, # 09 02 Tranbjerg, Sшndergеrd Skorstensild 11 02 Еboulevarden Arb, jog en greb gennem foden 13 02 Frederiks Allй ved nr. 93 Syg og hjжlpelшs mand fundet liggende 14 02 Harald Jensens Plads 1 Selvmordsforsшg 14 02 Restaurant "Rico" Restauranten udbrжndt, ZR + Bv 15 02 Vejlby-Risskov El-vжrk Skorstensild 01 03 Hшjbjerg, Grumstolsvej 38 2-etagers trжhus nedbrжndt 02 03 Chr. Wжrums Gade 5-еrig dreng fik skovl i hovedet under leg 03 03 Marselisborg Skov Skilшber livsfarligt kvжstet 05 03 Trige Fuh, 12-еrig cyklende pige pеkшrt af lastbil 06 03 Еbyhшj, Vibyvej Ild i bil 06 03 Еbyhшj, Chr. Winthers Vej 3 Skorstensild 10 03 Nшrregade Kvinde faldt i glat fшre 16 03 Еrhus Mand kvжstede et ben 17 03 Kriegersvej, maskinsnedkeri Arb, fik 2 fingre i afretter 18 03 Lollandsgade 12-еrig dreng kvжstet af trжsvжrd under leg 22 03 Ny Munkegade ved nr. 48 Mand fik ildebefindende 24 03 Grшnlundsvej 14 5-еrig dreng kvжstede benet under leg 24 03 Risskov Ild i bil 24 03 Mejlgade Arb, mistede en finger i rundsav 26 03 Еbyhшj, Bragesvej 11 Ildlшs i stue 28 03 Tranbjerg, Ravnholt Fuh, 14-еrig dreng fundet bevidstlшs ved sin cykel 07 04 Еrthus-egnen Skybrud = flere kжldre oversvшmmet 11 04 Lykkesholms Allй 4-еrig dreng faldt gennem drivhusrude 16 04 Viby Arb, donkraft vжltede = et kvжstet ben 17 04 Heibergsgade ved ZR Fuh, 12-еrig pige pеkшrt af cyklist 27 04 Jens Baggesens Vej 42 Hund sprang ud fa 1. sal 27 04 Randersvej 115 2-еrig pige faldt ned i kжlderhals 28 04 Langе, trжvarefabrik Arb, fik hеnden i en afretter 28 04 Buchtrups Maskinfabrik Arb, mand fik remskive i hovedet 29 04 Vestergade ved nr. 78 Fuh, lille pige lшb ud foran lastbil 03 05 Grшnnegade Fuh, lille pige pеkшrt af mc 06 05 Еrhus 3-еrig dreng pе vippe brжkkede benet 15 05 Viby, Rшrdamsvej 5-еrig pige faldt ud fra 1. sal 16 05 Еboulevarden 4-еrig dreng kvжstet i radiobil 16 05 Еbyhшj 4-еrig pige kvжstet af gynge 16 05 Tranbjerg, Tingskoven Fuh, bil mod vejtrж, 2 personer kvжstet 23 05 Sшndre Ringgade ved nr. 59 Fuh, cyklist pеkшrt af bil 26 05 Marstrandsgade 7 Arb, fyldt syreballon knustes 26 05 Jerichausgade 17 4-еrig dreng faldt 1 etage ned pе trappe 28 05 M. P. Bruuns Gade Havareret lastbil = trafiksammenbrud 30 05 Vestergade 9-еrig dreng faldt ud fra 2. sal 02 06 Fajstrup Arb, hest faldt ned over gеrdejer 03 06 Mejlgade 70 Arb, kvinde faldt ned fra halvtag med vasketшj 03 06 Mеrslet, Ravnholt Arb, mand sparket af hest 04 06 Risskov, Enebжrvej 40 Primus eksploderede = kvinde forbrжndt 08 06 Viby, Kirkevej Fuh, bil mod bil 13 06 Еrhus nord Tam undsluppen krage indfanget 13 06 Еrhus Bugt Motorbеd forsvundet, fundet ved шen Hjelm 14 06 Spшrring Fuh, bil kшrte ud over skrжnt 14 06 Еrhus Turisthotel 2-еrig dreng faldt ud fra 1. sal 15 06 Moesgеrd Arb, trжfжldning = fik en gren i шjet 16 06 Holme, Hjulbjerg Arb, stensprжngning = 1 mand drжbt, # 05 07 Risskov, badeanstalt 10-еrig dreng forskar sin ene fod pе glasskеr 05 07 Banegеrdsgade 71-еrig kvinde faldt dшd om i trambus, # 10 07 Ole Rшmersgade 40 Arb, mand faldt ned fra stige 10 07 Еrhus 11-еrig dreng forskar sig under badning 11 07 Еrhus Stеlskibsvжrft Arb, mand alvorligt kvжstet 11 07 Hшegh-Guldbergs Gade 51 Kvinde faldt om med ildebefindende 18 07 Strandvejen - Oddervej Fuh, ZR-ambulance skred ind i vejtrж 20 07 Tordenskjoldsgade 75-еrig kvinde faldt pе gaden 23 07 Holmevej - P.S. Krшyers Vej Fuh, cyklist vжltet 23 07 Еrhus 8-еrig pige kvжstede hagen under leg 25 07 Risskov, badeanstalt Kvinde kvжstede en fod 27 07 Risskov ved 6. Frederiks Kro Fuh, cyklende norsk turist vжltede 13 08 Silkeborgvej Fuh, 82-еrig mand pеkшrt af cyklist 14 08 Sшften, Elgеrdsminde Arb, mistede en finger i transportшr 15 08 Frederiks Allй Mand faldt og kvжstede benene 20 08 Oddervej - Rosenvangs Allй Fuh, fodgжnger pеkшrt af bil 22 08 Langelandsgade Fuh, 12-еrig cyklende pige ramte et trж 25 08 Galten, Skovby Arb, 15-еrig nжr kvalt i hestetшmme 26 08 Sct. Pauls Plads Fuh, kvinde faldt af sporvognen 27 08 Herskind Arb, mand faldt ned fra kornlжs 29 08 Еrhus Havn Fuh, cyklist pеkшrte skolevogn 06 09 Hjortensgade 1, skofabrik Arb, mand fik hеnd i klemme i maskine 06 09 Flшjstrup Skov og Strand Udflugt med 7 italienske plejebшrn 06 09 Guldbergsgade 45 59-еrig kvinde faldt ned fra pжretrж 13 09 Fredensgade Fuh, 78-еrig kvinde pеkшrt af lastbil 13 09 Vester Allй 7-еrig dreng pеkшrt af taxa 20 09 Hjortensgade Fuh, cyklist vжltede 22 09 Silkeborgvej Fuh, kvinde pеkшrt af mc 26 09 Tordenskjoldsgade Gеende kvinde fik urtepotte i hovedet 08 10 Nшrregade, tapetfabrik Sygdom 15 10 Еbyhшj, Vibyvej 2-еrig dreng faldt ud fa 1. sal 18 10 Lisbjerg 15-еrig dreng ramt af jжgers haglgevжr 19 10 Immervad Fuh, fodgжnger pеkшrt af cyklist 24 10 Bording Fuh, ZR-kranvogn kшrte i grшften 25 10 Bruunsgade 46-48 Arb, fik en finger i rundsaven 28 10 Lillering Skov Fuh, mc mod hestekшretшj 31 10 Sjжllandsgade 75 Mand faldt pе trappe 08 11 Mшllebakken 36 m hшj antennemast rejst af ZR 30 11 Bruunsgade 52 Arb, mand forbrжndt af fosfor 12 12 Sшndergade - Sшnder Boulev. Fuh, mc mod lastbil 19 12 Skеde Fuh, kvinde pеkшrt af cyklist 23 12 Risskov, Birkevej 13 2 bшrn forbrжndt af brжndende petroleum 12 01 1950 Kattegat ud for Hov Galease grundstшdt og sprunget lжk 14 01 Willemoesgade ved nr. 35 Kvinde faldt pе gaden 21 01 Trige, Hovedvej 10 Fuh, bil skred ud i vejtrж 03 02 Marselis Boulevard 81 70-еrig kvinde dшde i ambulancen, sygdom, # 06 02 Еrhus Havn Kutter pеsejlede mole og blev slеet lжk 01 03 Rеdmand Liisbergs Gade 6 Kvinde faldt i badevжrelset 13 03 Erik Bшghs Vej 9 Arb, fik hеnden i rundsav pе mшbelfabrik 17 03 Ved "Ceres" Fuh, cyklist vжltede 21 03 M. P. Bruuns Gade Fuh, 65-еrig mand gik ud foran bil 25 03 Tranbjerg Fuh, bil i grшften 01 04 Ole Rшmersgade 38 Fuh, 4-еrig pige pеkшrt af en bil 20 04 Ryesgade Fuh, mc mod 12-еrig cyklende dreng 21 04 Harlev Fuh, bil mod bil 30 04 Dynkarken Fuh, 10-еrig cyklende dreng vжltede 30 04 Vestergade 53 Lille pige faldt ned fra skur 02 05 Еrhus, losseplads Ild i lastbil, ZR + Bv 04 05 Marselisborg Slot Arb, grжsslеning = kvжstet af slеmaskinen 12 05 Еboulevarden - Clemens Bro Fuh, mc pеkшrt af bil 14 05 Еlborg Havn Lystfisker fik kastelod i hovedet 17 05 Galten, Foldbjerglund Arb, sparket af hest i hovedet 20 05 Sandpumper i Еrhus Havn Arb, blev ramt af krangrab = et brжkket ben 23 05 Strandvejen - Svendborgvej Fuh, kvinde lшb ud foran bil bagom bus 24 05 Skejby Fuh, 12-еrig cyklende dreng pеkшrt af bil 28 05 Tietgens Plads 1 Arb, husassistent faldt ned fra taburet 28 05 Skovfaldet 8 8-еrig pige faldt under leg pе gaden 30 05 Borum Fuh, 6-еrig dreng lшb ud foran lastbil 02 06 Risskov, Hшrmarks Allй 7 Lille dreng fik fingre i grжsslеmaskine 03 06 Еrhus Domkirke Kvinde knжlede foran alteret = knжskallen gik af led 13 06 Еrhus Havn Fuh, lшbskkшrsel, hesten brжkkede begge forben 13 06 Nшrre Allй - Klosterport Fuh, cyklist vжltede 16 06 Aldersrogade - Ndr.Ringgade Fuh, mc mod bil 16 06 Hшjbovej - Bjшdstrupvej Fuh, mc mod bil 17 06 Bethesdavej 74 4-еrig dreng spiste kalksalpeter 30 06 Makaronifabrikken Norden Makaronimaskine faldt af lastvogn 02 07 Finlandsgade, maskinfabrik Arb, mand fik maskine i hovedet 03 07 Wilstersgade, savvжrk Arb, mand faldt ned i silo med hшvlspеner 03 07 Strandvejen - Strandparken Fuh, cyklist ramte en bil 03 07 Langballe, Oddervej Fuh, mand klemt mellem lastbil og husmur 03 07 Mеrslet Fuh, ZR-ambulance pеkшrt af cyklende kvinde 12 07 Kalkjжrvej 3 2-еrig pige drak "Aparatol" (ej giftigt) 13 07 Skt. Pauls Kirkeplads 11 2-еrig pige faldt ud fra 2. sal 13 07 Еby Dyreredning 15 07 Еrhus Zoo Lille pige kvжstet i ansigtet af abe 23 07 Rudolph Wulffs Gade 24 4-еrig dreng faldt ned fra gynge 05 08 Sjжllandsgade Syg hund bragt til dyrlжge 07 08 Strandvejen Fuh, mc mod mc 07 08 Skovvejen Fuh, = Falsk Alarm 09 08 Еrhus Havn Arb, malede skib = faldt i vandet og druknede 17 08 Sшnderborggade 5-еrig pige hang fast i pigtrеdshegn 21 08 Mшrks Gade Kvinde faldt pе trappe 29 08 Еbyhшj, Vibyvej Fuh, mc mod bil 02 09 Jжgergеrdsgade 134 Arb, kvinde kvжstede armen i vaskemaskine 07 09 Brendstrupvej 48 Arb, 17-еrig lжrling faldt ned fra stillads 12 09 Lundbyesgade 3-еrig dreng pе legecykel kшrte i kжlderhals 13 09 Еrhus Oliemшlle Arb, mand faldt ned fra en stabel brжdder 18 09 Viby Arb, kvinde fik flжnset armen i vaskemaskine 25 09 Ryesgade Mand faldt syg om 25 09 Borum ved Borum Bro Fuh, bil i grшften 27 09 Еrhus Havn ved Slippen Arb, pе motortorpedobеd T 56, mand forbrжndt 09 10 Еrhus, Cirkus Benneweis Dreng blev dеrlig i det varme telt 12 10 Spшrring - Еrhus Kvinde fшdte i ZR-ambulance 14 10 DSB Centralvжrksted Arb, mand knuste en tе under et stykke tшmmer 20 10 Mшllevangs Allй Fuh, mc kшrte mod redskabsvogn og omkom, # 22 10 Sankt Clemens Torv (broen) Fuh, 16-еrig cyklende pige pеkшrt af bil 23 10 Hanstholmvej 6 5 personer kulilteforgiftet i lejlighed 29 10 Viby, Risdalsvej Arb, mand i klemme under pеhжngsvogn 02 11 Spanien Fuh, cyklist vжltede grundet ildebefindende 09 11 Marselis Boulevard Mand faldt dшd om pе gaden, # 09 11 Grundfшr Arb, 70-еrig mand faldt ned fra hшloft 20 11 Еrhus-egnen Stormvejr = mange stormskader 28 11 Fredensgade 41 Arb, mand faldt ned i lastbil fra 1. sal 02 12 Arendalsvej 30 Arb, kvinde fik armen i vaskemaskine 03 12 Еrhus-egnen Kraftig regn = flere vandskader 06 12 Willemoesgade Fuh, cyklist vжltede 07 12 Paludan-Mьllers Vej 61 Arb, ung pige fik armen i vaskemaskine 08 12 Harald Jensens Plads Fuh, cyklist pеkшrt af lillebil 12 12 Jжgergеrdgade Arb, mand fik armen i boremaskine 14 12 Viby Stolefabrik Arb, mand fik hеnden i frжsermaskine 18 12 Ny Banegеrdsgade Kvinde faldt i glat fшre 27 12 Skovgaardsgade Fuh, mand vжltede med sin
knallert 31 12 Sшndergade Mand slеet ned med stokkeslag 02 01 1951 Rosensgade Fuh, cyklist vжltede 18 01 Lille Todbjerg Fuh, glat fшre = 3 biler i grшften samme sted 18 01 Borum Fuh, 3 еrig + 6 еrig pige pеkшrt af lastbil 26 01 Skovvejen 19 B Arb, kvinde fik armen i vridemaskine 28 01 Viborgvej - Tage Hansens G. Fuh, ZR-ambulance mod taxa 30 01 Grundfшr, Store-Sandballegd. Arb, ramt af trж under trжfжldning 01 02 Еrhus Emballagefabrik Arb, fik hеnden i rundsav 02 02 Hшjkolvej 32 Arb, tшmrer faldt 4 m ned fra tag 03 02 Valdemarsgade, anlжg Dreng kжlkede ud foran bil 05 02 Еrhus Transport af 28.000 liters tank 21 02 Еrhus Zoo - godsbanegеrden Transport af 2 elefanter, der skulle til Odense Zoo
14 03 Silkeborgvej 178 Arb, kvinde skoldet under tшjvask 14 03 Ravnholt Skov Arb, mistede en finger i rundsav 30 03 Еbyhшj, mшbelfabrik Arb, kvжstede fingrene i frжsermaskine 01 04 Saralystparken Arb, mand ramt af brжt i hovedet 01 04 Holme Kvinde faldt i sin have 01 04 Vilhelm Becks Vej 86 4-еrig dreng fundet bevidstlшs pе gaden 02 04 Sшften Fuh, kvindelig knallertkшrer vжltede 02 04 Еrhus Havn Mand faldt om, sygdom 03 04 Silkeborgvej Fuh, 5-еrig pige lшb ud foran bil 03 04 Heibergsgade 3 4-еrig dreng fik armen i vridemaskine 03 04 Viby, Ormslevvej 37 Arb, mand fik et stykke jern i hovedet 06 04 Ewaldsgade 6 Kvinde faldt ned fra kшkkenbord 08 04 Beder Jernbanestation Mand faldt syg om 08 04 Sdr. Ringgade - Еlborggade Fuh, bil mod trambus

15 04 Lжssшesgade - Sdr. Ringga. Fuh, mc mod bil 16 04 Еrhus Stadion Fodboldkamp = et brжkket ben 19 04 Todbjerg Arb, mand fik ildebefindende i udgravning 23 04 Moesgеrd Strand Motorlшb = 1 kшrer kvжstet 02 06 Finlandsgade 10 Arb, fik maskindel ned over hжnderne 06 06 Otte Ruds Gade 35 Arb, fik hеnden i vridemaskine 06 06 Еbyhшj, Engparken 11 Mand snublede og forskar sig pе mжlkeflaske 08 06 Еrhus Havn Arb, kranfшrer blev syg oppe i kranen 10 06 Skovvangsvej Fuh, kvinde pеkшrt af mc 11 06 M. P. Bruuns Gade Fuh, cyklist mod cyklist 14 06 Silkeborgvej Arb, fik 1900 kg jernplader over benet 16 06 Еrhus, maskinfabrik Arb, mistede 2 fingre i maskine 16 06 Еrhus, skibsvжrft Arb, skibstшmrer lжderede 2 fingre 18 06 M.P.B Gade-Jжgergеrdsgade Fuh, bil mod varebil
21 06 Еrhus 5-еrig dreng forskar sig pе mжlkeflaske 29 06 Еrhus, skibsvжrft Arb, mand styrtede 3 m ned 29 06 Ormslev Fuh, cyklist vжltet 03 07 Eugen Warmings Vej Fuh, cyklist pеkшrt af bil 03 07 Lшgumkloster - Еrhus Patientoverfшrsel til Еrhus 05 07 Еrhus Arb, skorstensfejer faldt ned fra tag 06 07 Skеde, Oddervej 166 Arb, mand fik bjжlke i hovedet 09 07 Karlby, Bjerregеrd 3-еrig dreng faldt pе trappe 17 07 Hasselager, Hovedvej 10 Fuh, lastbil kшrte ud over skrжnt og ind i have 31 07 Risskov Fuh, kusk faldt af vogn og blev kшrt over 31 07 Viby, Helgesvej 12 Mand faldt pе kжldertrappe 05 08 Nшrregade ved Paradisgade Fuh, knallert vжltede i sporvognsskinne 10 08 Spшrring Dyreredning 10 08 Gjellerupvej Arb, mand forskar sig = pulsеreblшdning 13 08 Еrhus Havn Arb, skibsfшrer faldt pе skib 14 08 Strandvejen Fuh, mc mod bil 17 08 Heibergsgade 21 Mand fundet dшd pе sin trappe, # 17 08 Testrup Teglvжrk Lille pige faldt ned i grusgrav 19 08 Ingerslevs Plads Fuh, 10-еrig cyklende dreng ramt af trambus 20 08 Flшjstrup Strand 15-еrig dreng fundet druknet, # 21 08 Skjшrring - Galten Fuh, knallertkшrer vжltede 24 08 Strandvejen - Marselis Boul. Fuh, fodgжnger pеkшrt af mc 25 08 Pontoppidans Gade 18 Mange hшrte rеb om hjжlp - еrsag ukendt 03 09 Brammersgade Fuh, cyklist pеkшrte lastbil 07 09 Еbyhшj, haveforening Mand faldt om og dшde i ambulancen, # 07 09 Еbyhшj, St. St. Blichers Vej Fuh, 2 cyklende skolepiger stшdte sammen 08 09 Holme, Lyseng Arb, lшbskkшrsel pе mark, 1 person kvжstet 08 09 Vestre Ringgade Fuh, mc mod lastbil 22 09 Holme, Holme Skole 12-еrig dreng faldt ned fra trж 25 09 Solbjerg Fuh, brugsstjеlet mc kшrte mod vejtrж, 2 kvжstet 28 09 Еrhus Ѕ еr gammel pige nжr kvalt i pudder 29 09 Risskov, Merianvej 4 1Ѕ-еrig pige fik finger i klemme i vridemaskine 03 10 Tordenskjoldsgade 14 Kvinde faldt pе trappe 03 10 Hшjbjerg Fuh, 11-еrig dreng pеkшrt af bil 05 10 Langballe, Oddervej Fuh, mc vжltede 08 10 Holme, Bushшjvej Fuh, kvinde fundet liggende ved sin cykel 16 10 Vesterbrogade Fuh, 6-еrig dreng pеkшrt af bil 16 10 Frederiks Allй Ild i bil, ZR + Bv 26 10 Risskov, Nordre Strandvej 13-еrig dreng forbrжndt af fyrvжrkeri 01 11 Klostergade Fuh, cyklist vжltede 01 11 Holmegеrdsvej Fuh, bil vжltede og kurede ned ad skrжnt 05 11 M. P. Bruuns Gade Fuh, 81-еrig mand gik ud foran cyklist 24 11 Viby, Monradsvej 15 Kvinde fundet kulilteforgiftet i kжlder 24 11 De Mezas Vej Fuh, kvindelig cyklist vжltede 05 12 Skejby, Hovedvej 10 Fuh, lastbil med 10 kшer i grшften 08 12 Ivar Huitfeldts Gade 27 2-еrig pige drak saltsyre 08 12 Solbjerg Fuh, lastbil mod vejtrж 12 12 Silkeborgvej Fuh, bil vжltede rundt 14 12 Еbyhшj, Gammelgеrdsvej 24A Arb, mand fik lжderet hеnden i stansemaskine 21 12 Skejby 6-еrig pige med ild i nattшjet efter leg med ild 23 12 Brammersgade Fuh, cykelbud pеkшrt af bil 04 01 1952 Skejby Fuh, bil mod bil, 3 kvжstet 17 01 Finlandsgade, vжrksted Arb, lжrling fik armen i boremaskine 22 01 Еrhus-egnen Glat fшre = 10 assistancer til kшretшjer 22 01 Frederiks Allй Kvinde faldt i glat fшre 22 01 Assensgade Kvinde faldt i glat fшre 26 01 Sшften Fuh, lastbil mod lastbil 29 01 Haderslevgade - S.Ringgade Fuh, 8-еrig dreng lшb ud foran bil 31 01 Janus la Cours Gade 4 Kvinde faldt pе trappe 01 02 Еrthus-egnen Snestorm = flere kшrselsuheld 02 02 Sankt Pauls Gade 15 Kvinde faldt pе trappe 05 02 Brammersgade Lжge fundet drжbt af knivstik i sin bil i garage 06 02 Lжssшesgade Fuh, cyklist vжltede 12 02 Еrhus-egnen Snestorm = flere kшrselsuheld 14 02 Galten Syg kvinde mеtte transporteres med kane 07 03 Sankt Pauls Gade 7A Kat i klemme i trж mеtte aflives 08 03 Hinnerup Jernbanestation Ild i bil pе godsvogn, + Bv 13 03 Еrhus Fuh, lille dreng pеkшrt af mc 13 03 Bushшjvej Fuh, 2 smеpiger lшb ud foran bil 14 03 Mшlballe Arb, mand kom under traktorhjul pе mark 14 03 Еrhus, Viby Mand fundet bevidstlшs i sit kшkken 16 03 Еrhus Lystbеdehavn Olieindsmurt lom nedskudt 24 03 Еrhus Zoo - Mшllegade Transport af syg elefant til rшntgenundersшgelse 26 03 Еrhus Havn Dyreredning, hest faldt i havnebassinet 03 04 Hasselager Fuh, farende svend pеkшrt af knallert 06 04 Jжgergеrdsgade - Strandvej Fuh, bil mod cyklist 21 04 Hшjbjerg, Elverdalsvej Fuh, mc vжltede 22 04 Еrhus Mand faldt dшd om pе gaden, # 03 05 Marselis Boulev. - Strandvej Fuh, cyklist mod bil 07 05 Ingerslevs Boulevard 8 Fuh, 3-еrig pige lшb ud foran bil 07 05 Risskov, Grenеvej Fuh, 10-еrig dreng drжbt af vжltende bil, # 11 05 Еrhus Transport af 16 m lang jernbanevogn til skydeklub 12 05 Holmegеrdsvej Fuh, cyklist med lille dreng vжltede 19 05 Fredensgade - Sшnder Allй Fuh, bil mod mc 23 05 Haderslevgade - Sdr.Ringg. Fuh, mc mod cyklist 28 05 Tousparken 1 4-еrig pige faldt ned fra gynge 04 06 Vestre Ringgade Fuh, mc mod bil 16 06 Heibergsgade ved nr. 15 Mand sank dшd om pе gaden, # 16 06 Banegеrdspladsen Fuh, kvinde sprang af sporvogn og kvжstedes 17 06 Marselis Boulevard Fuh, mc mod bil 21 06 Sjelle Dyreredning 21 06 Tranbjerg Fuh, bil kшrte i grшften 23 06 Еrhus, grusgrav Cyklende dreng vжltede i grusgrav 27 06 Sabro, Ristrup Hovedgеrd Vejrhane pе ladebygning nedtaget 30 06 Еrhus Dreng mistede et par fingre i grжsslеmaskine 02 07 Tromsшgade 7 Arb, skomager snittede sig i fingeren 03 07 Vestergade Fuh, 5-еrig dreng lшb ud foran varebil 04 07 Skolegade 7 Еben vandhane = oversvшmmelse i vжrksted 07 07 Ved Еrhus Havn Arb, mand kvжstet af svinghjul i motorbеd 07 07 Spшrring Fuh, mc vжltede 08 07 Lystrup Dyreredning 09 07 Jжgergеrdsgade 103 Arb, mand kvжstede ansigtet i maskine 18 07 Lystrupvej Arb, mand fik armen i en presser 18 07 Krusе - Еrhus Patientoverfшrsel fra Krusе til Еrhus 19 07 Trige Fuh, dreng pеkшrt af bil 22 07 Hшjbjerg, Holmevej Fuh, 1Ѕ-еrig dreng faldt ud af cykelkurv 25 07 Marstrandsgade 19, 1. 1-еrig dreng faldt ud fra 1. sal 28 07 Rosensgade ved nr. 23 Fuh, mand pеkшrt af cyklist 09 08 Brabrand, Skovbakkevej 14-еrig dreng sparket af hest i hovedet 13 08 Sankt Pauls Gade 42A 5-еrig dreng faldt pе trappe 14 08 Odensegade 26 Kvinde faldt ned fra 4. sal og dшde, # 18 08 Hasle Arb, mand kvжstede armen i maskine 22 08 Sdr. Ringgade - Haderslevg. Fuh, 8-еrig pige gik ud foran bil 23 08 Lillering Arb, fik hшtyv i underlivet under hшstarbejde 23 08 Еkrogs Strandvej Fuh, 5-еrig pige fik benet i cykelhjul 24 08 Mindegade - Еboulevarden Fuh, mc mod bil 25 08 Marselis Boulevard Fuh, cyklist pеkшrt af bil 31 08 Marselis B. - Skanderborgvej Fuh, cyklist pеkшrt af lastbil 10 09 Silkeborgvej - V. Ringgade Fuh, bil pеkшrt af lastbil 13 09 M.P. Bruuns Gade Fuh, cyklist pеkшrte opbremsende lastbil 14 09 Еbyhшj Hеndboldkamp = et brжkket hеndled 16 09 Vester Ringgade Fuh, cyklist pеkшrte lysmast 02 10 Еrhus-egnen Kraftig regn = flere vandskadede kжldre 07 10 Ny Munkegade 40 B Fuh, 12-еrig dreng klemt af lastbil i port 09 10 Sdr. Ringgade - Haderslevg. Fuh, 7-еrig pige kшrt over af mжlkebil 13 10 Geding Fuh, knallert mod mc 17 10 Fredensg. - Rosenkrantzgade Fuh, mc mod lastbil 22 10 Ormslev Arb, mand kom til at indtage ensilagesyre 26 10 Silkeborgvej Fuh, kvinde pеkшrt af bil 26 10 Еrhus Fodboldkamp = et brжkket ben 27 10 Chr. Winthers Vej Fuh, mc vжltede, 2 personer kvжstet 08 11 Vester Allй Fuh, dreng pеkшrt af trambus 08 11 Silkeborgvej Fuh, mand gik ud foran mc 11 11 Hovedvej 10, N for Еrhus Fuh, 4 biler i pеkшrsel grundet rшg over vejen 11 11 Randersvej Fuh, postbil pеkшrte kiosk 11 11 Ingerslevs Boulevard Kvinde sank dшd om pе gaden, # 14 11 Hasle, Prжstevangsvej Fuh, cyklist ud foran lastbil 24 11 Еrhus Zoo Rasende chimpanse indfanget 26 11 Risskov, snedkeri Mand sank dшd om i snedkervжrksted, # 04 12 Skovvejen Fuh, cyklist vжltede 04 12 Ole Rшmers Gade Kvinde faldt i glat fшre 19 12 Kystvejen ved nr. 47 Fuh, cyklist svingede ud foran bil 09 01 1953 Silkeborgvej - Tousvej Fuh, lasbil mod bil 11 01 M. P. Bruuns Gade Kvinde fik ildebefindende 23 01 Skеde Fuh, cyklist pеkшrt af bil 24 01 Slet Fuh, hestevogn pеkшrt af bil 03 02 Еrhus-egnen Glat fшre = mange kшrselsuheld 25 02 Heibergsgade 27 75-еrig mand sank dшd om i elevator, # 16 03 Skanderborgvej Fuh, knallertkшrer vжltede 16 03 Skjoldelev Traktor kшrte i grшften fra mark 17 03 Ryesgade Fuh, fodgжnger pеkшrt af mc 23 03 Nшrregade Solsort sad fast i 10 m hшjt trж 27 03 Ryesgade Stormstшd knuste butiksrude 09 04 Silkeborgvej Fuh, cyklist pеkшrt af bil 10 04 Hasle Fuh, mc vжltede 13 04 Haveforeningen Fritiden Mand forbrжndt af havebеl 07 05 Silkeborgvej Fuh, knallert mod bil 10 05 Saltholmsgade ud for nr. 17 4-еrig dreng vжltede med sin tri-cykel 11 05 De Mezas Vej 11 Arb, kvinde fik armen i vaskemaskine 12 05 Solbakken - Rolighedsvej Fuh, cyklist pеkшrte bil 16 05 Silkeborgvej Fuh, cyklist vжltede 22 05 Langelandsgade Fuh, 3 cyklister vжltede (far,mor og sшn) 01 06 Hjortshшj Arb, elmast vжltede over montшr, der omkom, # 15 06 Snovdrup Fuh, kvie sprang op i mc-sidevogn under kшrsel 16 06 Frederiks Allй - Jжgergеrdsg. Fuh, cyklist svingede ud foran bil 17 06 Lillering 3-еrig pige faldt i balje med kogende vand 19 06 Skanderborgvej Fuh, cyklist vжltede 21 06 Еrhus Zoo 12-еrig pige faldt af karrusel 22 06 Holmevej Fuh, cyklende dreng pеkшrt af bil 29 06 Hasle, Ryvej Fuh, cyklist vжltede 01 07 Ivar Huitfeldts Gade 75 Kvinde faldt pе trappe 03 07 Lemming Mand stukket af hveps i munden 04 07 Hasle, Viborgvej Fuh, ZR-kranbil pеkшrte svingende lastbil 04 07 Ved Еrhus Dyreredning 08 07 Еrslev ved kirken Fuh, bil kшrte ind i hus 13 07 Sшften Fuh, mand sprang af mжlkevogn = brжkkede benet 18 07 Tordenskjoldsgade 40 Arb, mand faldt i bageri og dшde, # 27 07 Jжgergеrdsgade Fuh, mc mod lastbil 03 08 Sabro Fuh, kvindelig knallertkшrer vжltede 05 08 Vejlby, Grenеvej Fuh, 75-еrig mand gik ud foran mc 08 08 Skjoldelev 5-еrig pige drak petroleum 10 08 Еbyvej 49 10-еrig dreng gik i sшvne og faldt i kжlderskakt 19 08 Tulipanvej 2 1Ѕ-еrig dreng drak hostesaft 22 08 Еrhus-egnen Voldsom regnvejr = mange vandskader 08 09 Hasselager, Hovedvej 10 Fuh, lastbil mod vejtrж og ind i hus 14 09 Marselis Boulevard Fuh, knallert mod bil 28 09 Skovvangsvej - Aldersrosvej Fuh, bil mod bil 04 10 Spanien Fuh, bil pеkшrte schжferhund, der dшde 11 10 Lille Torv Fuh, kvinde pеkшrt af bakkende bil 12 10 Helgolandsgade 27 10-еrig dreng faldt ned fra udhus 26 10 Hovedvej 15 ved Skovby Fuh, mc mod holdende rutebil, 2 kvжstet 29 10 Еrhus 2-еrig pige faldt ned i kжlderhals 29 10 Nшrregade Lille pige kvжstede en arm under leg 12 11 Silkeborgvej ved nr. 134 Fuh, cyklende kvinde med barn pеkшrt af bil 15 11 Jжgergеrdsgade - Spanien Fuh, mc i klemme mellem 2 biler 19 11 Gustav Holms Vej Arb, mand faldt i smшregrav i trambusgarage 21 11 Skejby 1Ѕ-еrig dreng drak petroleum 23 11 Skjoldelev Fuh, cyklist mod cyklist 28 11 Jжgergеrdsgade Fuh, cyklist vжltede 29 11 V.Ringg.-Eugen Warmings V. Fuh, 72-еrig cyklende mand drжbt af bil, # 18 12 F. Vestergеrds Gade Fuh, mc mod cyklist 04 01 1954 Klostergade Arb, mand kvжstet af lille maskine 16 01 Еrhus-egnen Storm = flere stormskader 20 01 Samsшgade - Sjжllandsgade Fuh, kvinde pеkшrt af bil 22 01 Tranbjerg ved Tingskov Fuh, mc mod lastbil, mc'en drжbt, #
27 01 Risskov, Enebжrvej 25 7-еrig dreng forskar sig pе knust rude 30 01 Hovedgеrd Fuh, lastbil mod vejsten, bilen slжbt til Еrhus 16 02 Strandvejen Жldre mand faldt i glat fшre 12 03 Tage-Hansens Gade Kvinde faldt i glat fшre 14 03 40 m ud for lystbеdehavnen Fastfrosset and nedskudt 24 03 Skovgеrdsgade 6, 1. 2-еrig dreng faldt ud fra 1. sal 05 04 Ryesgade Fuh, kvinde gik ud foran knallert 11 04 Risskov, Fortevej Arb, mand faldt ned fra stige 15 04 Grenеvej - Valmuevej Fuh, mc vжltede 01 05 Geding Arb, lшbskkшrsel pе mark, 1 person kvжstet 03 05 Еrhus Totalisatorkiosk flyttet af ZR 11 05 Еbyhшj, Tousvej 12 Arb, mand fik jerndrager i hovedet 13 05 Falstersgade 29A 4-еrig pige faldt pе trappe + forskar sig pе flaske 19 05 Viby Fuh, lastbil kшrte op i nedbremsende lastbil 31 05 Skеde, Ballehage Dreng sprang pе hovedet pе for lavt vand 06 06 Skejby - Vejlby Fuh, mc vжltede i sving 08 06 Sшften Fuh, varebil med 8 personer vжltede rundt 12 06 Kildegеrden 3 Mand faldt pе trappe 12 06 Еrhus Fuh, cyklende dreng vжltede 12 06 Horsensgade Fuh, lille cyklende pige vжltede 16 06 Frederiks Allй, skole Mand sank dшd om pе arbejdspladsen, # 19 06 Silkeborgvej - V. Ringgade Fuh, lastbil mod mc 19 06 Strandvejen Fuh, cyklist vжltede 28 06 Ole Rшmers Gade Fuh, knallert om lastbil 29 06 Ingerslevs Plads Fuh, lшbskkшrsel, 1 person kvжstet 29 06 Frederiks Allй Fuh, 73-еrig cyklende mand ud foran varebil 14 07 Sшften Arb, transformertеrn vжltede ned over montшr 15 07 Holme, Oddervej Fuh, 83-еrig kvinde faldt ud af bil under kшrsel 16 07 Rosenvangs Allй Fuh, bil mod bus ved Vilhelm Becks Vej 20 07 Nordre Strandvej ved nr. 60 Kvinde faldt bevidstlшs om pе vejen 28 07 Edslev Arb, 78-еrig mand faldt ned fra stige 31 07 Strandvejen Fuh, bil svingede ud foran mc 09 08 Еbyhшj, Vibyvej Fuh, cyklist pеkшrte fodgжnger 13 08 Stilling Fuh, lastbil knust mod mur, + ZR Skanderborg 24 08 Oddervej Fuh, kvinde gik ud foran cykelrytter 03 09 Holmevej - Holme Mшllevej Fuh, knallert mod bil 23 09 Hammershusvej 50 Lille pige faldt ned fra stakit 25 09 Еrhus Kvжgtorv Arb, mand blev slynget omkuld 04 10 Еrhus 10-еrig pige faldt under leg 05 10 Skanderborgvej Fuh, scooter vжltede 05 10 Oddervej Fuh, mc mod mc 21 10 Еrhus Mand faldt ned fra bжnk og forskar sig 05 11 Brabrand Fuh, 7-еrig cyklende dreng ud foran bil 10 11 Silkeborgvej - V. Ringgade Fuh, cyklist vжltede i rimglat fшre 18 11 Silkeborgvej . V. Ringgdae Fuh, 3-еrig cyklende dreng pеkшrt af bil 22 11 Frederiks Allй Fuh, 71-еrig mand gik ud foran bil 02 12 Hasle, mшbelfabrik Arb, mand lжderede en finger i rundsav 02 12 Tordenskjoldsgade 67 Kvinde blev syg i kiosk 03 12 Ingerslevs Plads Fuh, 14-еrig dreng gik ud foran mc 16 12 Еrhus Havn Fuh, mand gik ud foran bil 16 12 Haderslevg. - Sdr. Ringgade Fuh, cyklist pеkшrt af bil 23 12 Hov Voldsomt hшjvande = mange skader, + ZR Odder 25 12 Hшjbjerg 10-еrig dreng mistede fingerled ved шksehug 07 01 1955 Valdemarsgade 56 Arb, mand lжderede 2 fingre i bеndsav 09 01 Sшren Frichs Vej Fuh, knallert mod bil 09 01 Max Mьllers Gade Fuh, mand gik ud foran mc 09 01 Dr. Margrethes Vej u.f. 79 Fuh, mand sank dшd sammen i sin bil, # 10 01 Brabrand, Sшvej u.f. nr. 9 Fuh, 10-еrig cyklende dreng vжltede 18 01 Holmevej ved nr. 104 Fuh, 8-еrig dreng pеkшrt af bil 20 01 ZR Еrhus Brшdindsamling til de sultne fugle 25 01 Nшrre Allй Mand fik istap i hovedet 25 01 Еrhus Tшvejr = smeltevand ind i flere lejligheder 30 01 Marselis Boulevard 123 Dreng faldt ned i kжlderhals 31 01 Hasselager, Mшllebakken Fuh, knallert mod vejtrж 02 02 Kongsvang, Skanderborgvej Fuh, 6-еrig pige lшb ud foran bil 07 02 Lisbjerg, Hovedvej 10 Fuh, bil vжltede i grшften 14 02 Hasle, Bakkefaldet 17 Lille pige fik saks gennem kinden ved fald 23 02 Sшndergade Fuh, 4-еrig pige lшb ud foran bil 05 03 Havnen ZR bragte brшd ud til de sultne fugle 06 03 Marstrandsgade Fuh, kvindelig knallertkшrer vжltede 11 03 Thorsens Stеlvarefabrikker Arb, mand lжderede en finger i maskine 25 03 Еbyhшj, maskinfabrik Arb, mand fik slynget metalstykke i ansigtet 05 04 Hasle, Viborgvej Fuh, bil kшrte i dyb grшft 12 04 Stavtrup ved vandvжrket Dyreredning, svane i nшd 13 04 Ved Trige Kirke Fuh, bil mod vejtrж 20 04 Hшjbjerg Arb, lжrling forskar sig pе rundsav 21 04 Еrhus Arb, mand mistede fingerled ved brжndehugning 25 04 Rosenvangs Allй Fuh, mc mod varebil ved Skanderborgvej 07 05 Montanag. - Sct. Pauls Gade Fuh, varebil mod mc 18 05 M. P. Bruuns Gade Fuh, 15-еrig cyklende pige vжltede 27 05 Ingerslev Arb, mand sparket af ko = et brжkket ben 02 06 Tangkrogen 8-еrig pige nжr druknet under badning
03 06 Frederiks Allй Fuh, cyklist pеkшrt af varebil 04 06 Montanagade Fuh, knallert vжltede 13 06 Jжgergеrdsgade Fuh, mc mod bil 22 06 Trшjborgvej Fuh, kvinde pеkшrt af mc 01 07 Havnen, motorfabrik Arb, mand forskar sig ved fald 09 07 Studsgade Fuh, 4-еrig dreng pеkшrt af mc 15 07 Bushшjvej Fuh, kvindelig mc vжltede 25 07 Viby Mand faldt gennem rude i drivhus 25 07 Еrhus Fuh, mc mod jeep 29 07 Krajbjerg Dyreredning 31 07 Brabrand Kirke Kvinde sank dшd om ved begravelse, # 02 08 Ole Rшmers G. - Skt. Anna G. Fuh, mc mod trambus 05 08 Banegеrdsgade 36 Arb, elektriker faldt ned fra stige 06 08 Sшren Frichs Vej Fuh, cyklist vжltede i jernbanespor 08 08 Hasselager, Hovedvej 10 Fuh, cyklist svingede ud foran bil 08 08 Langballe Fuh, fodgжnger pеkшrt af cyklist 09 08 Kvжgtorvet Arb, mand stanget af tyr i jernbanevogn 11 08 Nordre Ringgade ved 102 Fuh, 86-еrig kvinde faldt af trambus, # 15 08 Rosensgade 24 1Ѕ-еrig dreng slugte en nшgle 16 08 Strandvejen Fuh, cyklist med hund pеkшrt af bil 17 08 Vester Allй Fuh, turistbus mod bil
17 08 Rigelvej - Bakkegеrdsvej Fuh, mc mod knallert 26 08 St. St. Blichers Gade 29 1Ѕ-еrig pige drak benzin 27 08 Sшndre Ringgade ved 61 Fuh, pige pеkшrt af bil 03 09 Brabrand, Hovedgaden 40 Fuh, 3-еrig pige lшb ud foran lastbil 05 09 Mшllevangs Allй Fuh, knallert mod bil ved Katrinebjergvej 13 09 Sydhavnen Arb, mand kvжstede foden 13 09 Еrhus - Nykшbing M. Patientoverfшrsel til Mors 19 09 Jysk Vжddelшbsbane Arb, mand fik fork i benet 19 09 M.P. Bruuns Gade Soldat faldt om, sygdom 09 10 Еbyhшj, Gjellerupvej Fuh, 3-еrig dreng lшb ud foran mc 10 10 Silkeborgvej 86 A Arb, mand faldt pе trappe 12 10 Еbyhшj, Vibyvej Fuh, knallert vжltede 15 10 Skt. Clemens Torv Fuh, cyklist klemt mellem 2 sporvogne 22 10 Klostergade Beruset mand faldt ned i udgravning 26 10 Viby Fuh, knallert pеkшrt af bil 31 10 Holmevej - Rosenvangs Allй Fuh, mc mod mc 03 11 Holmevej - Ryslingevej Arb, mand faldt ned i nybygning 10 11 Vestre Ringgade Fuh, bil mod lysmast 04 12 Sшren Frichs Vej Vindstшd vжltede stige ned over 6-еrig pige 20 12 Sшndre Ringg. - Haderslevg. Fuh, cyklist ud foran lastbil 21 12 Silkeborgvej ved nr. 279 Fuh, ZR-Еrhus-amb skred ind i holdende bil 21 12 Hшver Fuh, bil mod vejtrж 22 12 Hovedvej 10 ved Skejby Fuh, bil i grшften 23 12 Park Allй Kvinde faldt ved pеstigning pе trambus 23 12 Nшrre Allй 73 Mand fik istap i hovedet 04 01 1956 Haldum - Vitten Fuh, cyklende kvinde vжltede, dшde senere, # 10 01 Park Allй Mand faldt pе fortov 11 01 Frederiksbjerg Torv Fuh, cyklist vжltede 16 01 Assensgade 30, 4. sal Kvinde drжbt, G-manden sprang i dшden, # # 16 01 Malling - Beder Fuh, mc mod vejtrж 19 01 Malling 4 T tung sten transporteret vжk 20 01 Lundbyesgade 7 A Arb, kvinde fik hеnden i vridemaskine 21 01 Jжgergеrdsgade 29 Arb, mand fik jernrшr i ansigtet pе vжrksted 27 01 Strandvejen Dyreredning, tilskadekommen kat aflivet 11 02 Gjesing Fuh, 18 T Gulf-tankbil i grшften 12 02 Еrhus Havn Dyreredning, olieindsmurt and aflivet 19 02 Viby Ringvej Hund med hjernebetжndelse nedskudt i hjemmet 27 02 Еrhus Bugt Dyreredning, fastfrosset svane blev reddet 02 03 Padborg - Еrhushallen Transport af 3 udenlandske cykelryttere til Еrhus 20 04 Ingerslevs Boulevard Fuh, cyklist pеkшrt af mc ved F. Vestergеrds Gade 22 04 Hovedvej 10 ved Lisbjerg Bro Fuh, 2 cyklende smеpiger pеkшrt af lastbil, ips 25 04 Egebжksvej - Rеhшj Allй Fuh, cyklist mod bil 26 04 Risskov, Vinkelvej 5 Arb, murer faldt ned fra stige 05 05 Brendstrupvej Fuh, knallert vжltede 06 05 Ny Munkegade - Nшrre Allй Fuh, cyklende kvinde pеkшrt af knallert 08 05 Еrhus Fuh, vindstшd vжltede 78-еrig cyklende mand 08 05 Banegеrdspladsen Fuh, kvinde pеkшrt af mc 08 05 Skovby - Hшrslevbol Fuh, 8-еrig dreng lшb ud foran bil 31 05 Knudrisgade Arb, mand fik syre i шjnene pе galvaniseringsanstalt 07 06 Еrhus Slagtehus Arb, mand fik hеnden i maskine 14 06 Asylvej - Vestre Skovvej Fuh, knallert mod bil 16 06 Ole Rшmers G. - Sct.Anna G. Fuh, taxa mod bil, 2 kvжstet 18 06 Sankt Pauls Kirkeplads Fuh, knallert mod slagters butiksrude 30 06 Frederiksbjerg Torv 8 10-еrig dreng fik armen i vridemaskine 01 07 Framlev Fuh, 5-еrig pige faldt ud af bil under kшrsel 03 07 Mшllevangs Allй Fuh, bil mod lastbil ved Paludan-Mьllers Vej 03 07 Skanderborgvej Fuh, 5-еrig dreng lшb ud foran bil 06 07 Еbogade, vжrksted Arb, mand faldt 5 m ned fra kшrekran 13 07 Hovedvej 15 шst for Lеsby Fuh, mc mod opbremsende varebil, 1 kvжstet 31 07 Tinning Stormstшd blжste taget af hшnsehus 31 07 Malling Bjerge Stormstшd blжste taget af udhus 05 08 Nшrre Allй Fuh, 3-еrig dreng lшb ud foran mc 15 08 Еrslev Dyreredning, kat i klemme under hustag 17 08 Brammersgade ved nr. 21 74-еrig kvinde sank dшd om pе gaden 25 08 Vestre Ringgade Fuh, 12-еrig dreng pеkшrt af bil 28 08 Holmevej - Holmegеrdsvej Fuh, knallert mod rutebil 08 09 Ved Ravnholt Skov Fuh, 14-еrig pige gik ud foran bil 09 09 Hovedvej 10 ved Lisbjerg Fuh, mc mod mc 10 09 Nordre Strandvej - Elbжkvej Fuh, knallert pеkшrte bildшr, der sprang op 14 09 L. A. Rings Vej Arb, mand fik hеnden i klemme i lastbil 15 09 Helgesgade Жldre mand sank dшd om pе gaden, # 26 09 Vestre Kongevej 10 Arb, mand fik hеnden i frжsermaskine 26 09 Strandvejen - Svendborgvej Fuh, cyklist ud foran mc, 3 kvжstet 05 10 Eugen Warmings Vej Fuh, knallert mod bil ved Vestre Ringgade 17 10 Markusminde 12-еrig pige stanget i ansigtet af ko 18 10 Grenеvej ved nr. 189 Fuh, 90-еrig kvinde gik ud foran varebil 19 10 Tiset, Gammel Horsensvej Fuh, 9-еrig pige pеkшrt af militжrbil 19 10 H.C. Andersens Vej 33 Kvinde faldt pе kжldertrappe 20 10 Еbyhшj, Gjellerupvej Arb, mand faldt ned fra stige 23 10 Langelandsgade Fuh, knallert mod parkeret lastbil 29 10 Galten Fodboldkamp = et brжkket ben 30 10 Frederiks Allй ved nr. 96 Fuh, knallert mod mc 07 11 Trige Fuh, mc mod bil 29 11 Kaserneboulevarden Fuh, 9-еrig cyklende dreng vжltede ved Falstersg. 10 12 Еrhus Fuh, soldat pеkшrt af lastbil under шvelse 19 12 Adolph Meyers Vej - Strandv. Fuh.mc mod lastbil 11 01 1957 Risskov, Asylvej Fuh, mc mod knallert 11 01 Johan Baunes Plads Fuh, 7-еrig dreng pеkшrt af varebil 21 01 Randersvej 17 Kvinde gik ind i glasdшr 28 01 Banegеrdspladsen Fuh, cyklist forulykkede 28 01 Еrhus Glat fшre = flere kшrselsuheld med lettere kvжstede 29 01 Chr. Winthers Vej 43 1Ѕ-еrig dreng drak tetraklorkulstof 07 02 Еboulevarden – Skolegade Fuh, lastbil pеkшrte herrelшs hund 23 02 Lading Nordre Skole 10-еrig dreng kvжstede benet under leg 26 02 Еrhus hos tandlжge Kvinde slugte en kanyle ved uheld 13 03 Olaf Rudes Vej Fuh, 16-еrig dreng kшrt over af mжlkevogn 19 03 Sшndergade 11, madrasfabrik Arb, mand lжderede 2 fingre i maskine 02 04 Rosenvangs Allй – Oddervej Fuh, mc mod knallert, 2 kvжstet 26 04 Montanag. - Skt. Pauls Gade Fuh, knallert mod lastbil 15 05 Viby Fuh, cyklende avisbud vжltede 24 05 Rosensgade Fuh, lastbil kшte ned i udgravning 28 05 Hшjbjerg, Rosenvangs Allй Fuh, 4-еrig dreng lшb ud foran bil 31 05 Saralyst, Fritz Sybergs Vej 48-еrig kvinde dшd af udstrшmmende gas, # 03 06 Lшgten, smedvжrksted Arb, mand forbrжndt af defekt svejseapparat 05 06 Persiennefabrik Royal Arb, kvinde kvжstede hеnden pе smergelsten 06 06 Brammersg. - M.P.Bruunsgade Fuh, knallert mod bil 20 06 Skanderborgvej ved nr. 27 Fuh, 2-еrig dreng faldt af cykel 21 06 Risskov, Bellevue Strand 12-еrig dreng nжr druknet under badning 05 07 Assensgade – Hans Broges G. Fuh, cyklist vжltede 07 07 Frederiksgade 67-еrig mand faldt om pе gaden og dшde, # 11 07 Sшnder Allй 75-еrig mand i klemme under vжltet seng 12 07 Еbyhшj, Kresten Kolds Vej Bombe eksploderede = to 17-еrige drenge kvжstet 16 07 Regenburgs Plads Fuh, lшbsk mc under opstart ramte gеende kvinde 20 07 Solbjerg Fuh, 8-еrig dreng lшb ud foran mc 21 07 Harlev, grusgrav Arb, mand begravet under stenskred, senere # 26 07 Vestre Ringgade – Viborgvej Fuh, knallert vжltede 31 07 Randersvej Fuh, mand pеkшrt af knallert 31 07 Еrhus Fodboldkamp = spiller sparket i ansigtet 31 07 N.J. Fjords Gade Skole 11-еrig dreng fik greb gennem foden i Skolehaven 02 08 Kongsvang, Helgesgade 13 4-еrig pige spiste guldregn 03 08 Strandvejen Fuh, knallert mod knallert 04 08 Brabrand Arb, tagtjжring = mand faldt ned fra tag 04 08 Skt. Anna Gade – Odensegade Fuh, bil mod cyklist 05 08 M.P. Bruuns G. - Jжgergеrdsg. Fuh, bil pеkшrte knallert 06 08 Sшgade Ildlшs i lejlighed, + Bv 08 08 Silkeborgvej Fuh, scooter mod bil 11 08 Katrinebjergvej 113 Arb, mand fik krankrog i hovedet 12 08 Еrhus Slagsmеl = ung mand kvжstet 12 08 Skanderborgvej Fuh, 11-еrig cyklende pige pеkшrt 17 08 Vibyvej – Tousvej Fuh, varebil mod varebil 02 09 Grenеvej Fuh, mc mod lastbilanhжnger 08 09 Еby Fuh, 15-еrig dreng faldt af lastbil under kшrsel 10 09 Kolt Fuh, knallert mod bil 23 09 Viborgvej, Hasle Kro 4 personer kulilteforgiftet
23 09 Еrhus Havn Kutter indkommet med 1 T tung bшje 24 09 M.P. Bruuns Gade Fuh, cyklende pige vжltede 03 10 Banegеrdsgade ved nr. 34 Fuh, 3-еrig dreng lшb ud foran bil 04 10 Еrhus-egnen Storm = en del stormskader 08 10 Еrhus 10-еrig dreng forfejlede spring fra mast til trж 09 10 Еbyhшj Kvinde kulilteforgiftet i lejlighed 10 10 Еrhus, Frichs Fabrikker Arb, mand oversprшjtet med flydende bly 10 10 Borum 1-еrig pige skoldet af kogende vand 10 10 Еrslev Fuh, bil mod knallert 13 10 Oddervej – Kragelunds Allй Fuh, bil mod knallert 24 10 Jeppe Aakjжrs Vej 48 Arb, mand kulilteforgiftet i kжlder 26 10 Еby ved Еby Skole Fuh, knallert mod bil 26 10 Viby Fuh, knallert mod parkeret bil 04 11 Hovedvej 10 ved Lisbjerg Fuh, bil mod bil, 5 kvжstet 08 11 Еrhus Havn Fuh, mand faldt foran lokomotiv i havnespor
13 11 Risskov Sшgning efter skamskudt schжferhund 13 11 Еrhus, Kongsvang Fuh, knallert mod mжlkevogn 27 11 Risskov Fuh, bil mod knallert 03 12 Hшjbjerg ved biografen Fuh, bil mod bil 05 12 Еrslev Fuh, bil mod husmur ved vejsving
14 12 Ryesgade ved nr. 26 Жldre жgtepar faldt i glat fшre 18 12 Ved Egе Mшlle Fuh, gеende mand pеkшrt af bil 18 12 Sшndre Ringg. - Sшren Frichs V. Fuh, scooter mod lastbil, 1 kvжstet 29 12 de Mezas Vej Fuh, 5-еrig dreng pеkшrt af bil 30 12 Skanderborgvej Fuh, varebil ind i slagterbutik ved Kongsvang Allй
02 01 1958 M. P. Bruuns Gade 39 Kvinde faldt i glat fшre 06 01 Еrhus-egnen Tшvejr = begyndende vandskader 08 01 Sшften – Hinnerup Fuh, cyklist vжltede i glat fшre 13 01 Istedgade 8, stansejernsfabrik Arb, mand kvжstede ansigtet af smergelsten 17 01 Hasselager, Kattrup 4-еrig pige faldt ud fra 1. sal 22 01 Fabrikken Royal Arb, mand fik nogle brжdder ned over sig 24 01 Еbyhшj, Frichs Fabrikker Arb, mand kvжstede hеnden i maskine 27 01 Henrik Hertz Vej 28 Arb, murer faldt ned fra 1. sal 28 01 Marselisborg Skov, kжlkebakke Kжlkning = 14-еrig dreng fik benbrud 10 02 Sjelle Mark 20-еrig mand ramt af vеdeskud 13 02 Silkeborgvej – Thorsvej Fuh, cyklist vжltede 15 02 Kvottrup, Mariesminde Brшnd ubrugelig pе hestestutteri 22 02 Еrhus-egnen En del vandfyldte kжldre fra smeltevand01 03 Jжgergеrdsgade – Strandvejen Fuh, 11-еrig cyklende dreng pеkшrt af bil 16 03 Еrhus Kvinde faldt i glat fшre 20 03 Marselis Boulevard Fuh, mand pе fortov pеkшrt af bil 31 03 Risskov, Шstre Skovvej Arb, mand faldt 8 m ned fra trж 05 04 Skjoldelev, Markusminde 2-еrig dreng fik kogende vand over sig 21 04 Odensegade 37 5-еrig dreng fik bordplade ned over sig 03 05 Saralyst Allй ved nr. 11 Fuh, 6-еrig pige kravlede ud foran bil 05 05 Sшren Frichs Vej Fuh, mc vжltede i togskinner i kшrebanen 11 05 Vestre Ringgade Жldre mand sank dшd om pе gaden, # 17 05 Jжgergеrdsgade – Frederiks Allй Fuh, cyklist ud foran bil 21 05 Risskov – Еlborg, retsbygning Patient bragt til retten liggende pе bеre 21 05 Viby, Nordbyvej Fuh, mc vжltede 22 05 Beder, Flшjstrup Skov Fuh, mc mod trжstammer pе skovvej 30 05 Risskov, Tretommervej Fuh, mc kшrte i hul pе kшrebanen 02 06 Engdalsvej ved nr. 107 Fuh, 12-еrig cyklende dreng mod drivhus 02 06 Sшren Frichs Vej Fuh, mc vжltede i jernbaneskinner 03 06 Vestergade – Thorvaldsensgade Fuh, knallert ind foran lastbil 04 06 Lisbjerg Arb, soldat faldt af militжr-lastbil 11 06 Vestre Ringgade 70 Arb, glarmester faldt ud fra vindue 13 06 Odensegade ved Skt. Pauls Kirke Fuh, mc mod bil 13 06 Haveforening ved Rosenvangs Allй 6-еrig pige fik sten i hovedet under leg 15 06 Framlev Gasapparat tжndte ild i 8-еrig drengs tшj 16 06 Gl. Horsensvej, Ravnholt Bryggeri Fuh, mc mod parkeret bil 26 06 Еrhus Havn Syg kaptajn pе marineskib Жgir indbragt 27 06 Vejlby Arb, mand kvжstet i hesterive pе mark 02 07 Strandvejen Mand faldt over rendesten 12 07 Еrhus, Strandparken Lille dreng faldt ned fra gynge 12 07 Sшren Frichs Vej – Vestre Ringgade Fuh, knallert mod bil 14 07 Hestehave ved Frederikshшj Arb, mand begravet i kloakudgravning 15 07 Risvang Allй 4-еrig dreng faldt med lшbehjul 20 07 Еbyhшj Skamskudt stork kшrt til dyrlжge 21 07 Lading – Markusminde Fuh, mc forulykkede, 1 kvжstet 30 07 Jyllands Allй Fuh, cyklist mod bil 01 08 Grenеvej ved Egе Bro Fuh, cyklende kvinde mod bil 06 08 Rшnde, Randersvej 5 Fuh, crashtender i grшften, + Rшnde+Randers 12 08 Еrhus-egnen Skybrud = en del vandskader 16 08 Risskov Kvinde stukket af hveps i halsen 19 08 M.P. Bruuns Gade Fuh, scooter vжltede i sporvognsskinne 19 08 Еbyhшj, Silkeborgvej ved nr. 297 30-еrig kvinde faldt pе vejen 22 08 Viby, Kongevejen Fuh, bil mod bil, 4 kvжstet 23 08 Vestre Ringgade 60 Voldsom regn = stшrre vandskade 23 08 Marselis Boulevard 78, hattebutik Voldsom regn = stшrre vandskade 23 08 Marstrandsgade 24 Voldsom regn = stшrre vandskade 23 08 Absalonsgade 18 Voldsom regn = stшrre vandskade 26 08 Еbyhшj, Silkeborgvej Fuh, scooter mod opbremsende bil 03 09 Silkeborgvej – Vestre Ringgade Fuh, cyklist med 4-еrig dreng mod varebil 03 09 Hovedvej 10 ved Skejby Fuh, knallert mod holdende bil 09 09 M. P. Bruuns Gade Fuh, mc mod parkeret bil 14 09 Ved Tinning Fuh, kvinde ramt af lшbsk hest med hesterive 15 09 Nordre Ringgade – Skovvangsvej Fuh, lшbsk varebil pеkшrte ZR-ambulance 18 09 Hovedvej 15 ved Galten Tvillinger fшdt i ZR-ambulance 28 09 Brammersgade 34 Arb, mand faldt ned fra stige 01 10 Tшndergade 93 Vildkat med killinger fjernet fra barnevogn 02 10 Viborgvej Fuh, knallert mod bil 03 10 Langelandsgades Kaserne Arb, soldat faldt ned fra lastbil 03 10 Risskov, Grenеvej Fuh, 11-еrig cyklende dreng mod vejtrж 06 10 Risskov Undsluppen abe forsшgt indfanget 14 10 M.P. Bruuns Gade Fuh, cyklist vжltede 15 10 Grenеvej – Tretommervej Fuh, scooter pеkшrte gеende kvinde 21 10 Nordre Kirkegеrd Undsluppen abe nedskudt 22 10 Istedgade 10 Lille barn drak borsyre 23 10 Grenеvej ved baneoverskжring Fuh, knallert vжltede 25 10 Framlev Korsvej Fuh, cyklist ud foran bil, 1 kvжstet 25 10 Еbyhшj, Gjellerupvej (nr. 8) Oliekamin eksploderede, kvinde kvжstet 30 10 Foldby 2-еrig dreng kvжstet med legevogn 02 11 Hadstenvej ved Nilles Kro Fuh, flyttevogn i grшften, + ZR Hadsten 04 11 Sшlystgade 38 4-еrig pige fik fingre i brшdmaskine 06 11 Sankt Pauls Gade Arb, kvinde tabte vaskemaskine ned over sig 06 11 Holmevej Fuh, mc mod lastbil 06 11 Sdr. Ringgade – Lжssшesgade Fuh, 76-еrig cyklende mand ud foran lastbil 07 11 Blegdammen 7 2-еrig dreng drak petroleum 08 11 Ved dyreskuepladsen ved Randersvej Arb, soldat kvжstet under шvelse 08 11 Frederiks Allй – Jжgergеrdsgade Fuh, cyklende kvinde vжltede 17 11 Ved Brabrand Fuh, militжrbil vжltet = Falsk Alarm 17 11 Solbjerg Fuh, militжrbil mod vejtrж, 1 kvжstet 21 11 Spanien – Strandvejen Fuh, mc ind under lastbil 22 11 Silkeborgvej – Oehlenslжgersvej Fuh, mc mod varebil 23 11 Еrhus Benzinhavn hos Gulf Arb, mand faldt 10 m ned fra stillads
26 11 Hшjbjerg, Miltonsvej 27 To bшrn, 4 og 5 еr, indtog sovetabletter 01 12 Risskov, Prins Knuds Vej 27 Sygeplejerske kulilteforgiftet 01 12 Ole Rшmers Gade 112 70-еrig kvinde gasforgiftet, omkom, # 02 12 Spшrring – Hеrup Fuh, lastbil i grшften, + ZR Hadsten 02 12 Еrhus Fuh, cyklist ud foran bil 05 12 Sjжllandsgade Fuh, 4-еrig dreng lшb ud foran mc 08 12 Sct. Anna Gade 13-еrig dreng ramt af hagl i шjet 18 12 Strandvejen 34 Arb, vinduespudser faldt ned fra 1. sal 19 12 Skov ved Trige 14-еrig dreng faldt = et kvжstet hoved 22 12 Lжssшesgade Fuh, knallert vжltede 23 12 Еbyhшj, Silkeborgvej Fuh, fodgжnger gik ud foran scooter 23 12 Hovedvej 10 ved Bering Fuh, bil mod varebil, 3 kvжstet, + Falck-

-

-

-

--


Aarhus 74
Brugernes egen efterlysningsside - Brothers Keeper til
Aarhus 27
Indeks Illegal Presse
Aarhus 82
Branded Girls-Outfits, Hijab,Hairstyles, Fashion 2016
Aarhus 4
Britain To Build 3m Jail in Nigeria For 400 Prisoners
Aarhus 16
Copenhagen Fashion Week (Aug 2018 Copenhagen Denmark)
Aarhus 45
Escort Mujeres Silver Escort y Masajes Erticos en
Aarhus 1
Aarhus 35
Aarhus 88
Aarhus 75
Aarhus 13
Aarhus 52
Aarhus 50
Aarhus 9
Aarhus 30
Aarhus 22